اعلام دستیابی Beckman Coulter به سیستمی برای سایز بندی ذراتی با ابعاد کوچک‌تر از نانومتر

هم‌اکنون اندازه‌گیری ذرات کوچک‌تر از نانومتر با استفاده از یک سری محصول جدید Delsa Nano شرکت Beckman Coulter امکان‌پذیر شده‌است.

هم‌اکنون اندازه‌گیری ذرات کوچک‌تر از نانومتر با استفاده از یک سری محصول
جدید Delsa Nano شرکت Beckman Coulter امکان‌پذیر شده‌است.

از این محصول بسیار ایده‌آل می‌توان برای تعیین پتانسیل زتا و اندازه اکثر
نمونه‌های کوچک ـ حتی تا ابعاد مولکول ویتأمین B1 (6/0 نانومتر) ـ بدون
نیاز به رقیق کردن نانو‌محلول‌ها، هم استفاده نمود.

این اندازه‌گیری در نمونه‌هایی با ۴۰ درصد v/v، به‌آسانی و سرعت مناسب
امکان‌پذیر است، همچنین با استفاده از فناوری ثبت‌شده FST (پراکندگی رو به
جلو از طریق الکترود شفاف) می‌توان اندازه‌گیری‌های مربوط به توزیع پتانسیل
زتا و اندازه این نمونه‌ها را با یک سیستم چندزاویه‌ای انجام داد.

این سیستم‌ها نسبت به سیستم‌های موجود در بازار از مزایای قابل توجهی
برخوردارند و می‌توانند پتانسیل زتای سطح نمونه‌ها را به شیوه‌ای منحصربه‌فرد
اندازه‌گیری نمایند.