افراد برگزیده چهارمین دوره ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو (INLN)

افراد برگزیده چهارمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو (INLN) در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۵ معرفی شدند. انتخاب این افراد با توجه به میزان رضایت مشتریان آزمایشگاهها، نحوه همکاری آنها با شبکه و ارایه خدمات آزمایشگاهی مناسب به پژوهشگران کشور انجام گرفته است.

افراد برگزیده چهارمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های
عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو (INLN) در شش ماهه دوم سال
۱۳۸۵ معرفی شدند. انتخاب این افراد با توجه به میزان رضایت
مشتریان آزمایشگاهها، نحوه همکاری آنها با شبکه و ارایه خدمات
آزمایشگاهی مناسب به پژوهشگران کشور انجام گرفته است.
افراد برتر در این دوره عبارتند از:
ردیف نام و نام خانوادگی فرد برگزیده عکس فرد برگزیده نام آزمایشگاه/مرکز مربوطه

سمت

۱ خانم صدیقه صادق حسنی پژوهشگاه صنعت نفت کارشناس دستگاه
SPM
۲ خانم آزاده رضا مجموعه آزمایشگاههای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران کارشناس دستگاه
TEM
۳ خانم
مینو
خسروشاهی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا(س) کارشناس دستگاه
GC-MS
۴ خانم مریم کرباسی آزمایشگاه مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناس دستگاه
SEM
۵ خانم دکتر شهین احمدیان آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
متخصص دستگاه
TEM
۶ خانم فاطمه سادات ترک نیک پژوهشگاه مواد و انرژی کارشناس دستگاه
TEM
۷ آقای عبدالحمید رضایی مجموعه آزمایشگاه­های دانشگاه تربیت مدرس کارشناس دستگاه
SEM
۸ خانم لیلی کی شمس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناس دستگاه
NMR
۹ خانم لیلی معظمی آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه
تهران
کارشناس دستگاه
SEM
۱۰ خانم رکسانا پسیان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس دستگاه
TEM
۱۱ آقای مهرداد محرمی مجموعه آزمایشگاههای مرکز پژوهش متالوژی رازی مدیر آزمایشگاه ها