عملکرد بهتر مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاهی نسبت به دانشگاه‌ها در زمینه ارایه خدمات آزمایشگاهی به محققین

نتایج ارزیابی علمکرد آزمایشگاه‌های فناوری نانو در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۵ منتشر شد.

تنایج ارزیابی علمکرد آزمایشگاه‌های فناوری نانو در شش ماهه
دوم سال ۱۳۸۵ منتشر شد.

در چهارمین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌های شبکه آزمایشگاهی فناوری
نانو ۳۹(INLN) مجموعه آزمایشگاهی عضو این شبکه با توجه به سه
شاخص “میزان رضایت مشتریان”، “میزان فعال بودن آزمایشگاه (کارکرد)”
و ” میزان هماهنگی با سیاست‌های شبکه” مورد ارزیابی و رتبه‌بندی
قرار گرفتند.
 

در ارزیابی چهارم شبکه (INLN)، مراکز پژوهشگاهی و تحقیقاتی
نسبت به مجموعه‌های آزمایشگاهی مستقر در دانشگاه‌ها عملکرد
بهتری داشتند به طوری که مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه صنعت
نفت، مرکز پژوهش متالورژی رازی و مرکز فراوری مواد معدنی که به
ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آورند، هر سه از مراکز
پژوهشی و غیردانشگاهی هستند.

همچنین نسبت مراکز پژوهشی به مراکز دانشگاهی در بین ۱۰ رتبه
برتر شبکه ۷ به ۳ می باشد که این مسئله نشانگر عملکرد بهتر این
مراکز است.

لازم به ذکر است که از بین ۳۹ مجموعه آزمایشگاهی عضو شبکه، ۲۵
مورد از آنها در دانشگاه‌ها مستقر است و ۱۴ مجموعه مابقی را
مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها تشکیل می‌دهند.

به نظر می‌رسد علت عدم توفیق مراکز دانشگاهی در ارایه خدمات
مطلوب علمی- آزمایشگاهی به محققین کشور، استفاده از منابع
عمومی دولتی و عدم توجه به کسب درآمد، بروکراسی‌های پیچیده
اداری و مالی،‌ مدیریت غیرمتمرکز و سلیقه‌ای آزمایشگاه‌ها و
پشتیبانی نامناسب از تجهیزات باشد.

شبکه آزمایشگاهی قصد دارد با ایجاد رقابت سالم بین آزمایشگاه‌ها
و نیز تشویق آزمایشگاه‌های برتر، وضعیت موجود را بهبود داده و
دسترسی محققین به خدمات مطلوب آزمایشگاهی را تسهیل نماید