طراحی نانوذرات چندمنظوره برای عکس‌برداری از تومورها با امواج ما فوق صوت و درمان هدفمند سرطان

به‌وسیله بسته‌هایی از نانوذرات می‌توان داروهای ضد سرطان را به تومور هدفشان رسانده و در آنجا به کمک امواج فراصوتی آنها را آزاد کرد. این روش نیازمند راهی برای عکس‌برداری از تومور در زمان درمان است. محققان این مشکل را با به‌کارگیری ابزارهای فرستنده امواج مافوق صوت با شدت تمرکز بالا، که هم برای عکس‌برداری و هم درمان تومورها به کار می رود، حل کرده اند.

به‌وسیله بسته‌هایی از نانوذرات می‌توان داروهای ضد سرطان را به تومور
هدفشان رسانده و در آنجا به کمک امواج فراصوتی آنها را آزاد کرد. این روش
نیازمند راهی برای عکس‌برداری از تومور در زمان درمان است.

محققان این مشکل را با به‌کارگیری ابزارهای فرستنده امواج مافوق صوت با شدت
تمرکز بالا، که هم برای عکس‌برداری و هم درمان تومورها به کار می رود، حل
کرده اند.

ناتالیا راپوپورت، آنه کندی و همکارانشان در دانشگاه یوتا در جریان پژوهشی
که نتیجه آن در قالب مقاله‌ای در نشریه
NCI (National Cancer Institute)منتشرشده‌است، نانو حباب‌هایی را که از
جنس پلی‌مر ساخته و در داخلشان داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین قرار داده‌اند،
به بدن گروهی از موش‌ها تزریق و مشاهده کردند که حباب‌ها در محل تومورها
جمع شده و به صورت یک میکروحباب بزرگ‌تر درآمدند.

در صورت قرار گرفتن این میکروحباب‌ها در معرض امواج مافوق صوت آنها می‌توانند
موجب بازتاب امواج صوتی گردند و امکان عکس‌برداری از تومور را فراهم سازند.
پس از انجام عکس‌برداری می‌توان انرژی امواج مافوق صوت را به کمک ابزارهای
جدید در داخل تومور متمرکز نمود و با صرف نیروی کمتری حباب‌ها را ترکانده و
دارو را آزاد کرد.

در موش‌هایی که داروی دوکسوروبیسین را به این شیوه دریافت کردند، رشد تومور
نسبت به دسته دیگر که دارو را به‌تنهایی دریافت نمودند، توقف طولانی‌تری
داشت. تجمع نانوحباب‌ها در محل تومور به‌صورت خودبه‌خود و از مکانیسم
شناخته‌شده نفوذپذیری وتجمع یافتن، به میزان زیادی رخ می‌دهد.