در ارتقای بانک های اطلاعاتی نانو در ایران مشارکت کنید

بانک های اطلاعاتی توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو، شامل حجم بسیار زیادی از اطلاعات منابع انسانی و دستاوردهای علمی محققان کشور در زمینه فناوری نانو است. در حال حاضر کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور افزایش کارایی این اطلاعات، قصد دارد سطح گزارش گیری از بانک ها را مطابق خواست کاربران مختلف ارتقاء دهد.


بانک های اطلاعاتی توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو، شامل حجم بسیار زیادی از اطلاعات منابع انسانی و دستاوردهای علمی محققان کشور در زمینه فناوری نانو است.

در حال حاضر کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور افزایش کارایی این اطلاعات، قصد دارد سطح گزارش گیری از بانک ها را مطابق خواست کاربران مختلف ارتقاء دهد.

در این راستا از تمامی دانشجویان، اساتید، مدیران، کارشناسان و برنامه ریزان تقاضا می شود، انتظارات خود از این بانک های اطلاعاتی را به آدرس News@Nano.ir  ارسال کنند.

بدیهی است که نظر کاربران در ارتقاء و تقویت بانک های اطلاعاتی بسیار موثر خواهد بود. قابل ذکر است اطلاعات این بانک های اطلاعاتی از آدرس nano.ir/info قابل دریافت است.