ویژگی‌های نوری بهتر نانولوله‌های طولانی‌تر

محققان موسسه استاندارد و فناوری (NIST) نشان داده‌اند که طول نانولوله‌های کربنی تک‌جداره تأثیر به سزایی در بهبود ویژگی‌های نوری (جذب، فلورسانس مادون قرمز نزدیک، و پراش رامان ارتعاشی) این ساختارهای استوانه‌ای کوچک دارد.

محققان موسسه استاندارد و فناوری (NIST)
نشان داده‌اند که طول نانولوله‌های کربنی تک‌جداره تأثیر به سزایی در بهبود
ویژگی‌های نوری (جذب، فلورسانس مادون قرمز نزدیک، و پراش رامان ارتعاشی)
این ساختارهای استوانه‌ای کوچک دارد.

به طور معمول ویژگی‌هایی همچون ضریب شکست برای مواد ثابت می‌باشد، اما
محققان NIST می‌گویندکه بعضی مواقع در مقیاس نانو اندازه ساختارها به طرزی
غیرمعمول اهمیت پیدا می‌کند.

توانایی دستکاری ویژگی‌های نوری ممکن است روزی به توسعه نانولوله‌های کربنی
تک‌جداره به عنوان حسگرهای نوری میکروسکوپی، روبشگرهای زیستی، و سیستم‌های
دارورسانی ویژه گردد.

محققان دریافتند که پاسخ نوری نانولوله‌های کربنی تک‌جداره در مورد هر سه
ویژگی آزمایش‌شده به طول آنها وابسته است.

قدرت جذب نانولوله‌ها نسبت مستقیمی با طول آنها داشته و با افزایش طول
نانولوله‌ها تا ۱ میکرومتر همزمان با آن افزایش می‌یابد.این رابطه به نوبه
خود بر ویژگی‌های دیگر نانولوله‌ها از جمله فلورسانس مادون قرمز نزدیک و
پراش رامان ارتعاشی تأثیر می‌گذارد.

محققان پیشنهاد می‌کنند که این وابستگی به طول ممکن است نتیجه پدیده‌های
مکانیک کوانتومی باشد. نتیجه این بررسی‌ها این است که احتمالاً ما باید فکر
معمول خود درباره ثابت بودن ویژگی مواد را در این مقیاس تغییر دهیم.

با وجودی که شدیدترین ویژگی‌های نوری نانولوله‌های مورد مطالعه توسط محققان
NIST به طولانی‌ترین آنها تعلق داشت، اما این محققان معتقدند که این
وابستگی به طول باید حد و مرزی داشته باشد. نواقص بلوری، پیچ‌خوردگی‌ها،
ناخالصی‌ها، و تغییرات شکلی نانولوله‌ها از جمله عوامل محدودکننده می‌باشند.

این محققان نتایج کارخود را در مجله Journal of American Chemical Society
منتشر نموده‌اند.