معرفی کتاب_عنوان: نانوالکترونیک سیلیکونی

به‌دلیل پذیرش مبانی فرایندهای سیلیکونی و سازگاری سیلیکون با مدارهای CMOS رایج، نانووسایل سیلیکونی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. نانوالکترونیک سیلیکونی پیشرفت‌های جدید در دستگاه‌ها و مواد جدید را که نویدبخش تراشه‌های کوچک‌تر و بسیار قوی‌ترند، مورد بازرسی و آزمایش قرار می‌دهد.
این کتاب با مشارکت بیش از ۲۰محقق نوشته شده‌است؛ آنها اطلاعات پیش‌زمینه‌ای عمیقی را عرضه، و مسائلی از قبیل اثرات کوانتمی، انتقال بالستیکی، و تونل‌زنی رزونانت (Resonant) در فناوری‌نانوسیلیکونی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. همچنین در این کتاب به‌صورت قابل توجهی به همه ترانزیستورهای الکترونی منفرد سیلیکونی مهم و وسایلی که از آنها استفاده می‌کنند، پرداخته شده ‌است.

عنوان: نانوالکترونیک سیلیکونی
عنوان اصلی: Silicon Nanoelectronics
نویسنده گان : Shunri Oda, David Ferry
شماره شابک: ۰۸۲۴۷۲۶۳۳۲
تعداد صفحات: ۳۲۸
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
انتشارات: CRC Press
 
به‌دلیل پذیرش مبانی فرایندهای سیلیکونی و سازگاری سیلیکون با مدارهای CMOS رایج،
نانووسایل سیلیکونی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. نانوالکترونیک سیلیکونی پیشرفت‌های
جدید در دستگاه‌ها و مواد جدید را که نویدبخش تراشه‌های کوچک‌تر و بسیار قوی‌ترند،
مورد بازرسی و آزمایش قرار می‌دهد.
این کتاب با مشارکت بیش از ۲۰محقق نوشته شده‌است؛ آنها اطلاعات پیش‌زمینه‌ای عمیقی
را عرضه، و مسائلی از قبیل اثرات کوانتمی، انتقال بالستیکی، و تونل‌زنی رزونانت
(Resonant) در فناوری‌نانوسیلیکونی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. همچنین در
این کتاب به‌صورت قابل توجهی به همه ترانزیستورهای الکترونی منفرد سیلیکونی مهم و
وسایلی که از آنها استفاده می‌کنند، پرداخته شده ‌است.
 
فهرست مطالب کتاب
فصل ۱٫ فیزیک نانووسایل سیلیکونی
فصل ۲٫ مقیاس‌گذاری CMOS کاربردی
فصل ۳٫ محدودیت مقیاس‌گذاری MOSFET به‌علت تونل‌زنی مستقیم
Source-Drain
فصل ۴٫ اثرات کوانتمی در نانووسایل سیلیکونی
فصل ۵٫ انتقال بالستیکی در نانوساختارهای سیلیکونی
فصل ۶٫ تونل‌زنی رزونانت در نانووسایل سیلیکونی
فصل ۷٫ حافظه و ترانزیستور الکترونی منفرد سیلیکونی
فصل ۸٫ حافظه‌های سیلیکونی با استفاده از اثرات کوانتمی و
الکترون منفرد
فصل ۹٫ وسایل حافظه SESO
فصل ۱۰٫ وسایل الکترونی و مدارهای حافظه
فصل ۱۱٫ وسایل منطقی الکترون منفرد