نانوهرم‌ها- محل استراحت موقتی نور

محققان آلمانی هرم‌های بسیار کوچکی ساخته‌اند که تنها چندصد نانومتر ارتفاع دارند. کار این نانوهرم‌ها نیز همانند انواع بزرگ‌تر خود در صحرای عربی دفن کردن چیزی می‌باشد.

محققان آلمانی هرم‌های بسیار کوچکی ساخته‌اند
که تنها چندصد نانومتر ارتفاع دارند. کار این نانوهرم‌ها نیز همانند انواع
بزرگ‌تر خود در مصر، دفن کردن چیزی می‌باشد.

این ساختارها که به عنوان دسته جدیدی از ارتعاش‌کننده‌های نوری میکروگودالی
مطرح می‌باشند، مبتنی بر انعکاس درونی امواج نوری از سطوح مورب هرم جهت
ایجاد محدودیتی قوی‌تر برای نور در هر سه بعد فضایی و با کمترین میزان
اتلاف، می‌باشند.

دکتر مایکل هتریچ محقق دانشگاه Karlsruhe و یکی از ا عضای موسس مرکز
نانومواد بنیادی می‌گوید: «میکروگودال‌ها با نقاط کوانتومی به عنوان عناصر
نویدبخشی در فرآوری کوانتومی اطلاعات مطرح می‌باشند، زیرا این ساختارها
امکان برهمکنش قوی میان ماده ونور را فراهم می‌آورند؛ این برهمکنش می‌تواند
برای گیر انداختن بیت‌های کوانتومی در نقاط کوانتومی و ایجاد برهمکنش کنترل‌شده
میان نقاط کوانتومی جدا از هم مورد استفاده قرار بگیرد».

او می‌افزاید: «ما با استفاده از ترکیبی از روش‌های رشد هم‌محور تابش
مولکولی (MBE)، لیتوگرافی اشعه الکترونی، و حکاکی شیمیایی مرطوب، دسته
جدیدی از ارتعاش‌کننده‌های نوری مبتنی بر نیمه‌هادی‌ها را تولید نمودیم.
انگیزه اصلی ما برای توسعه و مطالعه این نوع جدید ارتعاش‌کننده‌ها این است
که (پس از بهینه کردن بیشتر) این ساختارها می‌توانند امکان بهبود کوپل شدن
حالت‌های الکترونی نقاط کوانتومی منفرد با میدان نوری را فراهم نمایند».

هتریچ می‌گوید: «هدف اصلی ما این است که با استفاده از میدان نوری از گودال‌های
متصل به هم برای کوپل کردن حالت‌های نقاط کوانتومی جدا از هم استفاده
نماییم».

حالت‌های الکترونی مد نظر هتریچ و همکارانش حالت‌های اسپینی هستند، زیرا
این حالت‌ها باید بسیار پایدار بوده و در نتیجه انتخاب مناسبی برای بیان
بیت‌های کوانتومی باشند. هتریچ می‌گوید: «در حقیقت ما اخیراً توانسته‌ایم
اسپین الکترون را با موفقیت تقریباً ۱۰۰ درصدی به یک نقطه کوانتومی تزریق
نماییم».