بررسی جذب انتخابی نانوذرات توسط تومور در محیط کشت سلولی جدید سه بعدی

یک سیستم دارورسانی نانوذره‌ای که برای درمان تومورهای مغزی طراحی شده است در یک مدل کشت سلولی جدید انتخاب‌پذیری خود را به سلولهای سرطانی نشان داده است. این تحقیق توسط دانشمندان دانشگاه ناتینگهام انجام گرفته است. نانوذرات بکار گرفته شده در این مطالعه از یک پلیمر زیست جذب جدید از نوع پلی (گلیسرول آدیپات) ساخته شده اند. این پلیمر بگونه‌ای اصلاح شده که امکان وارد کردن داروها در آن تسهیل شده و نانوذرات موثرتر می شوند.

یک سیستم دارورسانی نانوذره‌ای که برای درمان تومورهای مغزی طراحی شده است در یک مدل کشت سلولی جدید انتخاب‌پذیری خود را به سلولهای سرطانی نشان داده است.

این تحقیق توسط دانشمندان دانشگاه ناتینگهام انجام گرفته است. نانوذرات بکار گرفته شده در این مطالعه از یک پلیمر زیست جذب جدید از نوع پلی (گلیسرول آدیپات) ساخته شده اند. این پلیمر بگونه‌ای اصلاح شده که امکان وارد کردن داروها در آن تسهیل شده و نانوذرات موثرتر می شوند.

برای ارزیابی نانوذرات، این محققان سیستم درون‌تنی ویژه‌ای ساختند که بایستی در تعدادی از مطالعات مربوط به سرطانهای مغزی کارایی آن ثابت شود.

به گفته یکی از محققان، واکنش بین سلولهای سرطانی و سلولهای عصبی در انواع سرطانها و جاهای مختلف مغز متفاوت است. از اینرو استفاده از مدلهای کشت سه بعدی برای اطمینان یافتن از اینکه رفتار سلولها در محیط کشت شبیه زندگی طبیعی آنهاست اهمیت دارد.

تجمعهای سلولهای سرطانی به عنوان مدل کشت سلولی سلولهای سرطانی سالهای سال استفاده می‌شده است. برشهای نازک از مغز موشهای نوزاد را نیز می‌توان هفته‌ها کشت داد و ابزار مهمی در زیست‌شناسی مغز محسوب می‌شود. در مدل جدید کشت سلولی این دو روش بطور همزمان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

تجمع‌های سلولهای سرطانی مغز به کمک میکروذرات آهن فلورسانت نشان دار شده و بر روی برشهای مغز موشهای نوزاد کشت شدند. روش نشان گذاری دو-سلولی امکان ارزیابی تهاجم سلول سرطانی به بافت مغزی را هم با تکنیک فلورسانس و هم با میکرسکوپ الکترونی در یک نمونه امکان پذیر کرده است. به کمک همین روش مشخص شد که تجمعهای توموری به همان شیوه به برشهای مغزی دست‌اندازی کرده‌اند که در بدن دست‌اندازی می‌کنند.

نتایج این مطالعه در مجله Experimental Biology and Medicine منتشر شده است.