راهی جدید برای درمان سرطان با یافتن رسپتور CXCR4

یک گروه پژوهشی، متشکل از محققان مؤسسه مطالعات سرطان وینشیپ و دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، در جریان کار بر روی یک نسل از سلول‌های سرطانی سر و گردن که میزان زیادی متاستاز یافته بودند، دریافتند که گیرنده اختصاصی CXCR4 واقع بر سطح سلول در سلول‌های متاستاتیک سرطانی سر و گردن، نسبت به سلول‌های غیر متاستاتیک آن بیشتر بیان می‌شود. این محققان نشان دادند که با مسدود کردن این گیرنده می‌توان رشد تومور را نیز مهار و از ایجاد توده‌های سرطانی متاستاتیک در ریه پیشگیری کرد.

یک گروه پژوهشی، متشکل از محققان مؤسسه مطالعات سرطان وینشیپ و دانشکده
پزشکی دانشگاه اموری، در جریان کار بر روی یک نسل از سلول‌های سرطانی سر و
گردن که میزان زیادی متاستاز یافته بودند، دریافتند که گیرنده اختصاصی
CXCR4 واقع بر سطح سلول در سلول‌های متاستاتیک سرطانی سر و گردن، نسبت به
سلول‌های غیر متاستاتیک آن بیشتر بیان می‌شود.

این محققان نشان دادند که با مسدود کردن این گیرنده می‌توان رشد تومور را
نیز مهار و از ایجاد توده‌های سرطانی متاستاتیک در ریه پیشگیری کرد.

برای انجام این پژوهش محققان در مجموع چهار بار سلول‌های سرطانی را به بدن
موش‌های آزمایشگاهی تزریق و توده‌های متاستاز‌یافته را جدا کرده و کشت
دادند تا توانستند یک نسل از سلول‌‌هایی با قابلیت متاستاز بالا(متاستاتیک)
به دست بیاورند،
سپس با مقایسه میزان بیان mRNA کدکننده ساخت ‌گیرندهCXCR4 در سلول‌های
توموری و سلول‌های نسل اول، نشان دادند که میزان بیان این mRNA و در نتیجه
میزان بیان‌گیرنده CXCR4، در سلول‌های متاستاتیک، نسبت به سلول‌های معمول
بیشتر است.

آنان همچنین مولکول‌های مسدودکننده گیرنده CXCR4 را به برخی از موش‌هایی که
سلول‌های سرطانی دریافت کرده بودند، تزریق کردند و در نتیجه مشاهده نمودند
که اندازه تومور در این موش‌ها به میزان زیادی کاهش یافته و توده‌های
متاستاتیک نیز در ریه ایجاد نشد.

علاوه بر این آنان برای اثبات قطعی نتایج مذکور، مولکول‌های آنتاگونیست
گیرنده CXCR4 را به گروهی از موش‌هایی دادند که سلول‌های سرطانی متاستاتیک
را به جریان خونشان تزریق کرده بودند، و ظرف ۳۰ روز مشاهده کردند که در ریه
موش‌های کنترل(شاهد) در آزمایش، که این مولکو‌ ها را دریافت نکرده بودند،
توده‌های متاستاتیک فراوانی مشاهده شد؛ در حالی که اثری از متاستاز در ریه
یا سایر اندام‌ موش‌های درمان‌شده با این مولکول‌ها، مشاهده نگردید.