تصویربرداری از نانولوله‌های درون بدن حیوانات زنده

دانشمندان برای نخستین بار موفق به تصویربرداری از نانولوله‌های کربنی قرار گرفته داخل بدن موجودات زنده شدند.

دانشمندان برای نخستین بار موفق به تصویربرداری از نانولوله‌های کربنی قرار
گرفته داخل بدن موجودات زنده شدند.

آنها به این منظور لارو ـ کرم میوه ـ را با میوه‌هایی که نانولوله‌های کربنی تک‌جداره
به نسبت ppm 10 در آن قرار گرفته بود، تغذیه کردند و مشاهده نمودند که این کرم‌ها
نیز همانند کرم‌های گروه شاهد(که از میوه‌های نانولوله دار تغذیه نکرده بودند) رشد
کرده، بالغ می‌شوند.

در مرحله بعد با استفاده از دوربینی که داخل میکروسکوپ فروسرخ تعبیه شده بود، از
این نانولوله‌ها تصاویری را تهیه نموده و آن را با تصاویر به دست‌آمده از گروه شاهد،
مقایسه نمودند.

مهم‌ترین یافته‌ای که این محققان به آن رسیده‌اند، نشر پرتوهایی در محدوده نزدیک
فروسرخی با طول موج ثابت و معینی از این نانولوله‌ها بود. اگرچه تنها مقدار بسیار
ناچیزی از این نانولوله‌ها (حدود ۱ درصد میلیون) از هاضمه این جانداران عبور کرده و
به سایر اندام آنها مثل بافت‌های مغزی راه یافته بود، اما با این حا ل این محققان
توانستند حتی همین مقدار را هم آشکار نموده و به تعیین مشخصات آن بپردازند.
 

بیشترین غلظت مشاهده‌شده از این نانولوله‌ها در رگ‌های پشتی این جانوران(اندامی
مشابه شاهرگ پستانداران) و مقدار کمی هم در بافت‌های مغزی، بافت عصبی اندام شکمی،
غدد بزاقی، نای و چربی بود.

این دانشمندان با توجه به این آزمایش، استفاده از این روش در سایر موجودات زنده را
هدفی کاملاً دست‌یافتنی می‌دانند و امیدوارند در نهایت بتوان از آن برای آشکارسازی
تومورهای بیماران سرطانی و شناسایی تومورهای بسیار ریز ثانویه داخل بدن آنها که به‌طور
عادی قابل مشاهده نیستند و سرانجام هدف‌گیری آنها، استفاده نمایند.