اولین کنفرانس کاربردهای نانوتکنولوژی در علوم پایه، مهندسی و پزشکی

انجمن نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اولین کنفرانس کاربردهای نانوتکنولوژی در علوم پایه، مهندسی و پزشکی ( NTC2008) را در ۲۵ و۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۶ در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار خواهد کرد.

انجمن نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اولین کنفرانس کاربردهای نانوتکنولوژی
در علوم پایه، مهندسی و پزشکی ( NTC2008) را در ۲۵ و۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۶ در دانشگاه
آزاد اسلامی مشهد برگزار خواهد کرد.

اطلاعات تکمیلی در سایت کنفرانس به آدرس
http://www.NTC2008.ir وجود دارد.