برگزاری کنفرانس بین المللی سالانه NanoRegulation

سومین کنفرانس بین المللی سالانه NanoRegulation درچارچوب NanoEurope در ۱۲ و ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ در سوئیس توسط جامعه نوآوران (Innovation Society) برگزار و با موفقیت به پایان رسید. این کنفرانس دستاوردهای بزرگی به همراه داشت.

سومین کنفرانس بین المللی سالانه NanoRegulation درچارچوب NanoEurope، ۱۲ و ۱۳
سپتامبر ۲۰۰۷ در سوئیس توسط جامعه نوآوران (Innovation Society) برگزار شد و با
موفقیت به پایان رسید و دستاوردهای بزرگی نیز به همراه داشت.

در این همایش سخنرانانی از بخش‌ها ی مختلف صنعتی، بیمه، NGOها و دستگاههای
قانونگذاری به ارائه نقطه نظرات خود در باره کالاهای مصرفی پرداخته ودرباره معیار‌ها
ی داوطلبانه مناسب، در یک محیط کارگاهی جذاب و متنوع به بحث نشستند. حوره تمرکز این
همایش در این سال کالاهای مصرفی تولید شده با فناوری‌های نانو مخاطرات احتمالی و
روشهای قانونمند کردن آن اختصاص داشت.

اهم موارد مطرح شده از این قرار است:
دیدگاهها و جنبه‌های سلامتی، ایمنی، محیط زیست و بهداشت محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو
 به کارگیری روشهای قانونی در فناوری‌نانو
 دورنما و دیدگاههای سهامدارا ن بورس درباره فناوری‌نانو
 تناسب معیارهای مختلف داوطلبانه اعمال شده (کد محتویات، سیستم مدیریت مخاطرات