تولید نانولوله‌های آلی فلورسانس

محققان تیم ساخت نانوساختار High-Axial-ratio در مرکز تحقیقات معماری نانو در موسسه ملی علوم و فناوری صنعتی پیشرفته ژاپن نانولوله‌های آلی توسعه داده‌اند که با وارد کردن مولکول‌های فلورسانس در دیواره غشایی آنها (ONT-AIST فلورسانس) ایجاد فلورسانس می‌کنند.

محققان تیم ساخت نانوساختار High-Axial-ratio در مرکز تحقیقات معماری نانو در موسسه
ملی علوم و فناوری صنعتی پیشرفته ژاپن نانولوله‌های آلی توسعه داده‌اند که با وارد
کردن مولکول‌های فلورسانس در دیواره غشایی آنها (ONT-AIST فلورسانس) ایجاد فلورسانس
می‌کنند.

ONT-AIST فلورسانس که اخیراً توسعه یافته است، از طریق اضافه کردن مولکول‌های
فلورسانس به مولکول‌های آمفیفیلیک در طول فرایند خودآرایی نانولوله‌ها در محلول
ایجاد می‌شود. مولکول‌های فلورسانس به شکل پایداری در دیواره نانولوله‌ها وارد می‌شوند.
ساختار لوله‌ای ONT-AIST حتی پس از اضافه کردن مولکول‌های فلورسانس خالی باقی می‌ماند
و این نانولوله‌ها این امکان را دارند که مولکول‌های دیگری همچون مواد دارویی را
درون خود جای دهند.

مولکول‌های استاندارد فلورسانس برای ایجاد اثر فلورسانسی ONT-AIST مورد استفاده
قرار گرفتند.اگر مولکول‌های فلورسانس در طول فرایند خودآرایی نانولوله‌ها در محلول
آلی (روش سنتز توده‌ای ONT-AIST که در AIST توسعه یافته است) به مولکول‌های
آمفیفیلیک اضافه شوند، این مولکول‌های فلورسانس در دیواره نانولوله‌ها وارد شده و
ONT-AIST فلورسانس ایجاد می‌شود.