استفاده از میدان مغناطیسی برای کنترل رهاسازی دارو از نانوذرات

در مطالعه ایی که اخیرا توسط محققین موسسه فناوری ماساچوست صورت گرفته، نانوذرات مغناطیسی که بوسیله یک میدان مغناطیسی گرم شده بودند قابلیت رهاسازی انواع داروهای ضدسرطان در صورت ضرورت و درست در محل تومور را از خود نشان دادند. بعلاوه، از این نانوذرات بطور همزمان برای تصویربرداری نیز می‌توان استفاده کرد. این محققان امیدوارند که نانوذراتی هدفمند شده و چندکاره تولید کنند که در طی زمان قابلیت رهاسازی دارو بصورت کنترل شده دارا باشند.

در مطالعه ایی که اخیرا صورت گرفته، نانوذرات مغناطیسی که بوسیله یک میدان مغناطیسی
گرم شده بودند قابلیت رهاسازی انواع داروهای ضدسرطان در صورت ضرورت و درست در محل
تومور را از خود نشان دادند. بعلاوه، از این نانوذرات بطور همزمان برای تصویربرداری
نیز می‌توان استفاده کرد.

محققین موسسه فناوری ماساچوست این مطالعه را انجام داده اند و امیدوارند که
نانوذراتی هدفمند شده و چندکاره تولید کنند که در طی زمان قابلیت رهاسازی دارو
بصورت کنترل شده دارا باشند.

برای ساخت چنین ذراتی محققان ابتدا از نانوذرات اکسید آهن روکش شده با دکستران “شبیه
ذراتی که برای تصویربرداری MRI استفاده می‌شود” استفاده کردند. در صورت تحریک ذرات
بوسیله میدان مغناطیسی نوسان‌دار، ذرات مذکور انرژی جذب کرده و گرم می‌شوند. به این
ذرات قطعه کوچکی از DNA اضافه گردید که به عنوان مهارکننده قطعه مکمل DNA دیگری که
حاوی داروی ضدسرطان است عمل می‌کند.

در دمای طبیعی بدن، دو رشته DNA با یکدیگر ساختار مشهور آلفا هلیکس DNA را ایجاد می‌کنند
که واسطه اتصال ملکول داروی ضدسرطان به نانوذره می‌باشد. در صورتی که نانوذرات در
مجاورت میدان مغناطیسی گرم شوند اتصال بین دو رشته ضعیف شده و در نهایت دو رشته از
هم جدا می‌شوند.

آنها همچنین نشان دادند که در صورتی که میدان مغناطیسی به مدت ۵ دقیقه و هر ۴۰
دقیقه تکرار شود رهاسازی دارو بصورت تشدید شونده صورت می‌گیرد. از آنجا که این جدا
شدن وابسته به طول دو رشته می‌باشد محققان از رشته‌های DNA با طول متفاوت استفاده
کردند تا نانوذرات بتوانند دو یا چند دارو را آزاد سازند. در حقیقت موقعی که آنها
دو نوع دارو را با استفاده از رشته‌های DNA به نانوذرات متصل کردند توانستند با
افزایش شدت میدان مغناطیسی ابتدا دارویی که به رشته کوتاه و سپس دارویی که به رشته
طویل متصل بود را آزاد سازند.

نتایج این مطالعه در مجله Advanced Materials منتشر شده است.