پیشرفت‌های جدید در ساخت موتورهای مولکولی زیست‌تقلیدی

گروهی از دانشمندان چینی در ادامه دستاوردهای قبلی خود در زمینه ساخت غشاهای زیست‌تقلیدی که با روش‌های خودآرایی و چیدمان لایه لایه انجام شده بود، اخیرا ً به موفقیت‌های دیگری در زمینه ساخت موتورهای مولکولی برای سیستم‌های زیست‌تقلیدی دست یافته‌اند. این سیستم‌ها در دارورسانی، تشخیص و درمان بیماری‌ها و ساخت نانوابزارهای جدید به کار می‌رود.

گروهی از دانشمندان چینی در ادامه دستاوردهای قبلی خود در زمینه ساخت غشاهای زیست‌تقلیدی
که با روش‌های خودآرایی و چیدمان لایه لایه انجام شده بود، اخیرا ً به موفقیت‌های
دیگری در زمینه ساخت موتورهای مولکولی برای سیتم‌های زیست‌تقلیدی دست یافته‌اند.

این سیستم‌ها در دارورسانی، تشخیص و درمان بیماری‌ها و ساخت نانوابزارهای جدید به
کار می‌رود.

آنها همچنین از ابداع روش نوینی برای چیدن FoF1 ATPas در میکروکپسول‌های اصلاح‌شده
لیپیدی خبر دادند که می‌توان به‌عنوان ظرف‌هایی برای ذخیره انرژی و ATP سنتز‌شده
عمل کنند. با ا ستفاده از چنین سیستمی است که مطالعه دقیق عملکرد ATPase به‌عنوان
یک واحد زیست‌تقلیدی امکان‌پذیر شده و یک ابزار میکرومتری ذخیره انرژی هم به دست می‌آید.

گفتنی است این تحقیقات با حمایت مالی آکادمی علوم(CAS)، وزارت علوم و فناوری و
بنیاد ملی علوم طبیعی چین انجام شده است.