نصب و راه اندازی اولین میکروسکو پ TEM روبشی تیتان در سوئد

طی مراسمی در یکی از دانشگاههای سوئد از نخستین میکروسکوپ S/TEM تیتان ساخت شرکت FEI (که قویترین میکروسکوپ تجاری جهان می‌باشد) رونمائی و بهره برداری شد.

طی مراسمی در یکی از دانشگاههای سوئد از نخستین میکروسکوپ S/TEM تیتان ساخت شرکت
FEI که قویترین میکروسکوپ تجاری جهان می‌باشد رونمائی و بهره برداری شد.

این ابزاردر انجام تحقیقات بیشتر روی مواد و دستیابی به اسرار آنها کاربرد دارد.
این میکروسکوپ قابلیت تعیین مکان حتی یک اتم منفرد و بررسی ماهیت آن را دارد.
قرار است از میکروسکوپ تیتان در تحقیقات میکروساختاری مواد و فصل مشترک فیلم‌های
نازک (بیشتر مواد الکترونیکی، نیمه رساناها، ابر رسانا‌ها، دی الکتریک‌ها، مواد فرو
الکتریک و مغناطیسی) استفاده شود.

کاربرد دیگر این دستگاه انجام تحقیقات طیف پهن مربوط به موادی از قبیل نانوذرات
مغناطیسی مورد استفاده در تشخیص‌های زیستی، نانوذرات فعال نوری، نانولوله‌های کربنی،
ذرات کاتالیزوری، ساختار پیلهای خورشیدی و روکش‌های سخت می‌باشد.

این میکروسکوپ همچنین عاملی در تحکیم همکاریهای FEI با دانشگاهها بوده و با توجه به
دقت قابل توجهی که دارد زمینه ساز تحقیقات جدیدی خواهد بود. با این میکروسکوپ
همچنین امکان بدست آوردن اطلاعاتی را درباره ساختارهای سه بعدی و ارتباط آن با خواص
ماده در مقیاس نانومتری فراهم می‌شود.