پروب تشدیدی

گروهی از دانشمندان سوئیسی با انجام تحقیقی نشان داده‌اند که با افزایش مد ارتعاش، می‌توان میزان حساسیت اندازه‌گیری جذب سطحی جرم را که به کمک پایش جابه‌جایی فرکانس تشدید دسته یک میکروسکوپ AFM انجام می‌شود، به دو برابر رساند.

گروهی از دانشمندان سوئیسی با انجام تحقیقی نشان داده‌اند که با افزایش مد ارتعاش،
می‌توان میزان حساسیت اندازه‌گیری جذب سطحی جرم را که به کمک پایش جابه‌جایی فرکانس
تشدید دسته یک میکروسکوپ AFM انجام می‌شود، به دو برابر رساند.

این محققان دریافتند که رسوب جرم اضافی روی این دسته‌ها موجب کاهش فرکانس ارتعاشی
آنها می‌شود. آنها در این روش توانستند به جای کاهش اندازه دسته کاری کنند که این
دسته در مدهای بالاتر به ارتعاش دربیاید و نیز دریافتند که افزایش حساسیت جرمی، با
مربع عدد مد رابطه‌ای خطی دارد. یکی از مزایای عمده چنین ابزاری توانایی آن در
آشکارسازی جرم‌هایی در محدوده نانوگرم هنگام کار با مایعات وتنوع آن است. این پروب
علاوه بر آشکارسازی جرم می‌تواند به کمک اندازه‌گیری همزمان فرکانس تشدید و انحراف
استاتیکی آن، تغییرات ساختاری مولکول‌های جذب‌کننده سطحی را هم در همان محل و در
زمان واقعی آشکار نماید.

برای بهینه شدن عمل این دسته، آن را روی پیزوبلوری ـ که پروب را حرکت می‌دهد ـ می‌چسبانند.
این پروب هنگامی که فرکانس به کاراندازی، با فرکانس تشدید دسته لرزانک تطبیق داشته
باشد، به نوسان درمی‌آید. با توجه با آنکه درSEM همیشه گرفتن تصویر چند میلی‌ثانیه
طول می‌کشد و در این مدت این دسته لرزانک نوسانات زیادی انجام می‌دهد، آنچه به دست
می‌آید تصویر بسته‌های ارتعاشی است.

دانشمندان هم‌اکنون برای افزایش حساسیت جرمی، دسته لرزانک‌های مختلفی را در دست
بررسی دارند که می‌توان ازآنها مثلاً در حسگری زیستی و آشکارسازی جرم پروتئین‌های
جذب‌شده سطحی و تغییرات ترکیب آن، در هنگام که چسبیدن این مولکول‌ها به سطح،
استفاده نمود. این روش در زیست‌شیمی و درک بهتر فریندهایی که در غشاهای چربی و سلول‌ها
روی می‌دهد نیز کاربرد دارد.