تولید نانوالماس با تابش نانوخوشه‌های فولرینی

گروهی از دانشمندان فرانسوی و ایتالیایی با استفاده از یک شتاب‌دهنده و تابش پرتوهای یونی بسیار پر انرژی سرب
(GeV 6) در دمای ۹۰ کلوین و خوشه‌های فولرینی با انرژی بین ۲۰ تا ۳۰ مگا الکترون ولت در دمای اتاق به قطعات نانومتری گرافیت، موفق به تولید نانوالماس شدند.

گروهی از دانشمندان فرانسوی و ایتالیای با استفاده از یک شتاب‌دهنده و تابش پرتوهای
یونی بسیار پر انرژی سرب (GeV6) در دمای ۹۰ کلوین و خوشه‌های فولرینی با انرژی بین
۲۰ تا ۳۰ مگا الکترون ولت در دمای اتاق به قطعات نانومتری گرافیت، موفق به تولید
نانوالماس شدند.

برخورد ذرات پرانرژی به این نمونه موجب یونیزه شدن آن و گسیل همزمان تعداد زیادی از
الکترون می‌شود. این تحریک الکترونی دمای موضعی و در نتیجه تولید امواج فشار
شعاعی(که لازمه تشکیل الماس است) را افزایش می‌دهد.

آنها همچنین با استفاده از میکروسکوپ TEM و به کمک طیف‌نگاری رامان به وجود تعداد
زیادی نانوخوشه روی سطح نمونه پی بردند و دریافتند که برخی از این خوشه‌ها می‌توانند
خود به‌صورت بلورینه‌های الماسی کوچکی تبدیل شوند.

گفتنی است نتایج این بررسی در نشریه Physical Review B منتشر شده‌است.