تولید نانولوله بوسیله باکتریها

دو نفر از محققان دانشگاه کالیفرنیا در طی مطالعه‌ای توانستند نانولوله‌های نیمه هادی به کمک باکتریها بسازند. به عقیده این محققان، این اولین باری است که گزارش شده که نانولوله‌ها به کمک یک ابزار زیستی و نه یک روش شیمیایی تولید می شوند.

دو نفر از محققان دانشگاه کالیفرنیا در طی مطالعه‌ای توانستند نانولوله‌های نیمه
هادی به کمک باکتریها بسازند. به عقیده این محققان، این اولین باری است که گزارش
شده که نانولوله‌ها به کمک یک ابزار زیستی و نه یک روش شیمیایی تولید می شوند.
آنها دریافتند که باکتری شوانلا (Showanella) باعث تسهیل ساخت نانولوله‌های سولفید
آرسنیک می‌شود. این نانولوله‌ها دارای خواص فیزیک و شیمیایی ویژه‌ای می‌باشند و به
روش شیمیایی تولید نمی‌شوند.

این محققان برای اولین بار بطور غیرمنتظره‌ای متوجه شدند که در طی تلاش آنها برای
از بین بردن آلودگی آرسنیک بوسیله شوانلا که باکتری احیاء کننده فلزات است، اتفاق
خاصی بروز می کند و آن ساخته شدن نانومواد است .

نانولوله‌های سولفید آرسنیک فعال شونده با نور که به کمک باکتریها تولید شدند همچون
فلزات دارای خاصیت الکتریکی و هدایت نوری می‌باشند. باکتری در طی فرایندی که هنوز
به خوبی شناخته نشده است ماده‌ای پلی‌ساکاریدی ترشح می‌کند که به عنوان قالب
نانولوله‌های سولفید آرسنیک عمل می‌کند.

به گفته یکی از محققان، ارزش این روش موقعی دوچندان می‌شود که باکتری یافت شود که
نانولوله‌های سولفید کادمیوم یا سایر مواد نیمه هادی با ارزش را بسازد. او افزود:
این اولین گام به سوی انجام تحقیقات نوین بعدی در این زمینه است و هرگونه دیگری از
باکتریهای خانواده شوانلا ممکن است کاربردی منحصر به فرد در زمینه ساخت و تولید
نانومواد داشته باشد.

نتایج این مطالعه در شماره دسامبر Proceedings of the National Academy of Sciences
منتشر شده است.