محفظه نانومتخلخل برای ذخیره‌سازی هیدروژن

شیمی‌دانان آمریکایی می‌گویند پلیمری که دارای حفره‌های متعدد باشد، می‌تواند به عنوان منبعی برای ذخیره سوخت هیدروژنی در نظر گرفته شود. فرانتیسک اسوِک از کالج و آزمایشگاه ملی لاورنس برکلی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، با استفاده از پلی آنیلین موادی با تخلخل زیاد ساخته است. اسوک برای بدست آوردن موادی متخلخل که تمایل به ذخیره‌سازی هیدروژن داشته و سطح ویژه زیادی دارند از روش ایجاد اتصالات متعدد عرضی استفاده نمود.

شیمی‌دانان آمریکایی می‌گویند پلیمری که دارای حفره‌های متعدد باشد، می‌تواند به
عنوان منبعی برای ذخیره سوخت هیدروژنی در نظر گرفته شود. فرانتیسک اسوِک از کالج و
آزمایشگاه ملی لاورنس برکلی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، با استفاده از پلی آنیلین
موادی با تخلخل زیاد ساخته است.

اسوک برای بدست آوردن موادی متخلخل که تمایل به ذخیره‌سازی هیدروژن داشته و سطح
ویژه زیادی دارند از روش ایجاد اتصالات متعدد عرضی استفاده نمود. وی می گوید :”استفاده
از هیدروژن به عنوان سوختی بدون CO2 ایده زیبایی است”. اما ذخیره‌سازی گاز بسیار
مشکل است، زیرا این گاز به سختی فشرده و یا مایع می شود. یک راه حل اینست که آن را
در موادی با سطح ویژه بسیار زیاد ذخیره نماییم.

این محققان دانشگاه برکلی با افزودن پیوند دهنده های عرضی مولکولی و کوچک به پلی
آنیلین متورم‌شده در حلال، مواد جدیدی را ساخته‌اند. این پیوندهای عرضی کوتاه و
محکم زنجیره‌های پلیمر را به صورت مجزا از یکدیگر نگه می دارند به طوریکه حتی پس از
خروج حلال نیز ساختار نانومتری حفره‌ها حفظ می‌گردد. سطح ویژه مواد نانومتخلخل بدست
آمده، هشت برابر بیشتر از بهترین پلی آنیلین متخلخل قبلی بوده و تمایل زیادی برای
ذخیره‌سازی هیدروژن دارد.

آندریو کوپر که در مورد پلیمرهای ذخیره‌ساز هیدروژن در دانشگاه لیورپول انگلیس
مطالعه می‌کند می‌گوید: “امتیاز اصلی این کار، دیدگاه جدیدی است که برای ساخت
پلیمرهای متخلخل بکار برده است. این مواد هنوز فاصله زیادی با ذخیره‌سازهای عملی
هیدروژن دارند”.

اسوک معتقد است هنوز راه زیادی در پیش روی داریم. وی می‌گوید: “ما به پلی آنیلین‌هایی
با سطح ویژه بسیار بیشتر نیاز داریم. ما نیاز به حفره‌های کوچکی داریم و تعداد این
نانوحفره‌ها نیز باید زیاد باشد”. گروه دانشگاه برکلی هم‌ اکنون برای افزایش میزان
حفره‌های ۱ تا ۲ نانومتری، پیوندهای عرضی مختلف و نیز شرایط مختلف واکنش را در دست
بررسی دارد.