رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های نانوی ایران در نیمه اول ۱۳۸۶

در پنجمین دوره‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، مجموعه‌ی آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش متالورژی رازی، آزمایشگاه‌های مرکزی و عمومی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مجموعه آزمایشگاه‌های پژوه‌هشگاه صنعت نفت، رتبه‌های اول تا سوم را کسب نمودند.

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو (INLN) در ابتدای سال ۱۳۸۳ با هدف ایجاد بستر مناسب برای ارایه‌ی خدمات آزمایشگاهی به محققین دانشگاهی و صنعتی و استفاده‌ی بهتر از ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور در زمینه‌ی نانو تشکیل شد. این شبکه در دوره‌ی فعالیت خود تا کنون، از بین بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه متقاضی، پس از بررسی‌های لازم، تعداد ۳۹ مجموعه‌ی آزمایشگاهی از ۱۰ استان کشور را به عضویت خود پذیرفته است.
به منظور ارتقای هرچه بیشتر سطح خدمات ارایه شده از طرف آزمایشگاه‌های عضو، اطلاعات مربوط به خدمات ارایه شده توسط آزمایشگاه‌ها، در پایان هر دوره‌ی شش ماهه، به شبکه ارسال می‌شود و شبکه با توجه به معیارهای مشتری مداری، میزان کارکرد و میزان همکاری‌های شبکه‌ای آزمایشگاه، به ارزیابی آنها پرداخته و حمایت‌های شبکه از این آزمایشگاه‌ها براساس این ارزیابی انجام خواهد شد.
در همین راستا، پنجمین دوره‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه، با توجه به فعالیت های آنها در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ و شاخص‌های ذکر شده‌ی فوق، توسط کارشناسان این شبکه انجام شده است.
در پنجمین دوره‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌ها، مجموعه‌ی آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش متالورژی رازی، آزمایشگاه‌های مرکزی و عمومی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مجموعه آزمایشگاه‌های پژوه‌هشگاه صنعت نفت، رتبه‌های اول تا سوم را کسب نمودند.
همچنین، در این دوره، مرکز فرآوری مواد معدنی ایران، آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، مجموعه‌ی آزمایشگاه‌های پژوهشگاه موادو انرژی، آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه تهران، آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا، به ترتیب رتبه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند.
در این دوره از ارزیابی، میزان مشارکت آزمایشگاه‌ها در فرآیند ارزیابی از طریق ارایه گزارش فعالیت های خود، از ۴/۷۹ درصد در دوره چهارم به ۱۸/۸۷ درصد در دوره‌ی پنجم، افزایش یافته است.
نتایج این دوره از ارزیابی، به صورت زیر می‌باشد:

رتبه بندی کلی آزمایشگاه‌های عضو شبکه براساس امتیاز محاسبه شده
 

رتبه نام آزمایشگاه امتیاز نهایی مشتری مداری مدیریت کارکرد
۱ مجموعه آزمایشگاههای مرکز پژوهش متالوژی رازی ۹۱٫۰۳ ۸۷٫۷۵ ۹۳٫۱۸ ۹۲٫۴۷
۲ آزمایشگاه‌های مرکزی و عمومی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۷۱٫۵۴ ۷۸٫۷۵ ۸۸٫۱۸ ۵۰٫۰۸
۳ مجموعه آزمایشگاه‌های پژو‌هشگاه صنعت نفت ۶۴٫۸۱ ۶۸٫۲۵ ۸۶٫۳۷ ۴۲٫۸۹
۴ مرکز فرآوری مواد معدنی- وزارت صنایع و معادن ۶۲٫۹۷ ۸۳٫۷۵ ۶۲٫۷۳ ۴۲٫۳۹
۵ آزمایشگاه مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۱٫۵۰ ۷۷٫۷۵ ۶۸٫۱۸ ۳۹٫۵۳
۶ مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه مواد و انرژی  ۶۱٫۰۳ ۸۵٫۲۵ ۵۰٫۱۰ ۴۶٫۱۷
۷ آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه تهران ۶۰٫۹۰ ۸۹٫۰۰ ۵۰٫۴۵ ۴۱٫۷۶
۸ مجموعه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر- پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی ۶۰٫۲۷ ۸۶٫۰۵ ۷۲٫۷۴ ۲۳٫۸۰
۹ آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی- مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ۵۹٫۱۰ ۹۳٫۰۰ ۷۲٫۷۳ ۱۳٫۵۰
۱۰ آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع – وزارت جهاد کشاورزی ۵۸٫۷۹ ۸۸٫۲۵ ۷۶٫۳۶ ۱۴٫۲۶
۱۱ آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی – دانشگاه الزهرا ۵۸٫۴۱ ۹۱٫۲۵ ۶۹٫۰۹ ۱۶٫۴۲
۱۲ پایلوت بیوتکنولوژی – انستیتو پاستور ۵۷٫۲۲ ۹۰٫۵۰ ۵۸٫۱۸ ۲۳٫۱۱
۱۳ مرکز تحقیقات کاربردی دارویی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۷٫۱۹ ۸۰٫۷۵ ۵۷٫۲۷ ۳۳٫۵۷
۱۴ آزمایشگاه مرکزی- دانشگاه فردوسی مشهد ۵۵٫۶۷ ۸۳٫۸۰ ۴۵٫۴۵ ۳۶٫۳۰
۱۵ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان ۵۵٫۲۲ ۸۱٫۲۵ ۴۰٫۱۰ ۴۲٫۱۵
۱۶ آزمایشگاه سیستم‌های نوین دارو رسانی- دانشکده داروسازی-  دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۴٫۸۸ ۹۱٫۷۵ ۴۸٫۱۸ ۲۳٫۷۶
۱۷ مجموعه آزمایشگاه های بخش مواد – دانشگاه تربیت مدرس ۵۲٫۸۳ ۸۶٫۰۰ ۴۹٫۵۵ ۲۲٫۴۸
۱۸ مجموعه آزمایشگاههای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ۵۲٫۰۱ ۸۲٫۲۵ ۶۵٫۰۰ ۱۰٫۶۳
۱۹ مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه شیراز ۵۰٫۴۷ ۹۰٫۰۰ ۴۰٫۰۰ ۱۹٫۹۱
۲۰ آزمایشگاه تحقیقاتی- دانشگاه سیستان و بلوچستان ۵۰٫۰۷ ۹۴٫۲۵ ۳۱٫۸۳ ۲۱٫۵۳
۲۱ آزمایشگاه آنالیز- پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی- دانشگاه شهید بهشتی ۴۷٫۹۴ ۸۸٫۸۰ ۴۲٫۲۷ ۱۱٫۹۴
۲۲ مطالعه ساختار مواد – دانشگاه صنعتی شریف ۴۷٫۷۸ ۶۶٫۲۵ ۴۵٫۴۶ ۳۱٫۳۰
۲۳ آزمایشگاه مواد نانو ساختار- دانشگاه صنعتی سهند ۴۷٫۶۴ ۸۸٫۷۵ ۲۷٫۲۷ ۲۴٫۰۰
۲۴ مرکز تحقیقات بیولوژی تولید مثل و نازایی و آنتی‌بادی مونوکلونال- پژوهشکده ابن سینا ۴۷٫۶۱ ۹۳٫۷۵ ۳۴٫۵۵ ۱۲٫۶۸
۲۵ آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۴۷٫۳۷ ۸۴٫۲۵ ۳۰٫۰۰ ۲۵٫۳۸
۲۶ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ۴۵٫۵۴ ۸۵٫۵۰ ۲۰٫۹۱ ۲۶٫۶۹
۲۷ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۹٫۵۳ ۵۸٫۲۵ ۴۰٫۹۱ ۱۹٫۶۳
۲۸ آزمایشگاه مغناطیسی و ابررسانی – دانشگاه بیرجند ۲۸٫۶۸ ۰٫۰۰ ۶۴٫۵۵ ۲۶٫۶۱
۲۹ مجموعه آزمایشگاه­های دانشکده مواد – دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۲٫۳۹ ۰٫۰۰ ۵۰٫۰۰ ۲۱٫۱۱
۳۰ آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی – دانشگاه سمنان ۱۵٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳۰٫۱۰ ۱۸٫۹۷
۳۱ آزمایشگاه گروه فارماکولوژی- دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳٫۲۹ ۰٫۰۰ ۳۳٫۱۸ ۹٫۵۲
۳۲ مجموعه آزمایشگاههای دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه تبریز ۹٫۵۵ ۰٫۰۰ ۳۱٫۸۲ ۰٫۰۰
۳۳ مجموعه آزمایشگاه­های موسسه تحقیقاتی پرطاووس ۹٫۴۱ ۰٫۰۰ ۳۱٫۳۶ ۰٫۰۰
۳۴ آزمایشگاه شیمی- دانشگاه تربیت معلم تهران ۴٫۷۷ ۰٫۰۰ ۱۵٫۹۱ ۰٫۰۰
۳۵ آزمایشگاه شناسائی و اندازه گیری ترکیبات مختلف شیمیائی – دانشگاه صنعتی شریف ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰
۳۵ آزمایشگاه نیمه هادی و میکرو الکترونیک-دانشگاه صنعتی شریف ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰
۳۵ آزمایشگاه تحقیقاتی لایه‌نشانی اسپاترینگ- دانشگاه صنعتی شریف ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰
۳۵ آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰
۳۵ آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی- دانشگاه بوعلی سینا همدان ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰

گزارش تکمیلی ارزیابی پنجم

نتایج رتبه‌بندی‌های قبل
چهارمین دوره

دومین دوره

اولین دوره