ارائه دستاوردهای شبکه نانوتولایف (N2L)

اولین شبکه اروپایی تعالی در نانوزیست‌فناوری‌، نانو تو لایف (N2L)، دستاورد‌های اصلی خود را در ۲۶ فوریه ۲۰۰۸ در بروکسل برای ذینفعان، نمایندگان اتحادیه اروپا و جامعه علمی ارائه خواهد کرد.

اولین شبکه اروپایی تعالی در نانوزیست‌فناوری‌،
نانو تو لایف( N2L)، دستاورد‌های اصلی خود را در ۲۶ فوریه ۲۰۰۸ در بوروکسل
برای ذینفعان، نمایندگان اتحادیه اروپا و جامعه علمی ارائه خواهد کرد.

این رویداد در هتل ِاستن هوپ انجام خواهد شد. بعد از ۴ سال عملکرد، N2L
شاخص تمایز نانوزیست‌فناوری در اروپا شده و فعال‌ترین شبکه اروپایی در این
زمینه است.

این شبکه که در سال ۲۰۰۴ بنیان‌گذاری شده است، متشکل از ۲۳ سازمان تحقیق و
توسعه اصلی اروپایی از ۱۲ کشور و ۳۰ شریک مرتبط از صنعت و دانشگاه است.

در این رویداد، N2L دستاورد‌های اخلاقی، آموزشی، علمی، فناورانه و منابع
انسانی محور به دست آمده در طی این ۴ سال همکاری را ارائه خواهد کرد.

در چارچوب این همایش اهمیت جامعه نانوزیست‌فناوری اروپا در مواجه با چالش‌های
رقابتی از جانب ایالات متحده آمریکا و ژاپن بحث و برسی می‌شود. تجارب گذشته،
موفقیت‌ها و شکست‌ها به طراحی ظرفیت آتی اروپا در نانوزیست‌فناوری و
نانوپزشکی کمک خواهد کرد.