حافظه شکلی و دمایی نانوکامپوزیت‌ها با حالت شیشه‌ای وسیع

پلیمرهای دارای حافظه شکلی زمانی که گرم شوند، می‌توانند به شکل اولیه خود بازگردند. پیر میادت از دانشگاه Bordeaux و همکارانش ویژگی‌های الیاف کامپوزیت نانولوله‌ای را که دارای این ویژگی خاص می‌باشند، گزراش کرده‌اند. آنها مشاهده نمودند که این کامپوزیت‌ها می‌توانند در حین تغییر شکل، استرسی معادل دو برابر استرس تولید شده توسط پلیمرهای معمول ایجاد کنند

پلیمرهای دارای حافظه شکلی زمانی که گرم
شوند، می‌توانند به شکل اولیه خود بازگردند. استرس ایجاد شده در حین بازگشت
به شکل اولیه، تابعی نمایی از انرژی جذب شده در طی فرایند تغییر شکل در
دمای بالا می‌باشد؛ بنابراین، انرژی بالا برای شکست، شرط لازم برای مواد
دارای حافظه شکلی سخت می‌باشد.

پیر میادت از دانشگاه Bordeaux و همکارانش ویژگی‌های الیاف کامپوزیت
نانولوله‌ای را که دارای این ویژگی خاص می‌باشند، گزراش کرده‌اند. آنها
مشاهده نمودند که این کامپوزیت‌ها می‌توانند در حین تغییر شکل، استرسی
معادل دو برابر استرس تولید شده توسط پلیمرهای معمول ایجاد کنند. به علاوه
این نانوذرات موجب القای توسعه حالت شیشه‌ای و حافظه دمایی می‌شوند که در
آن پیک استرس بازگشت شکل، در دمای تغییر شکل اولیه آنها می‌باشد.