انتشار ویروس مولد ایدز به کمک نانولوله‌های غشائی

محققان کالج سلطنتی انگلستان برای اولین بار اعلام کردند که توانسته‌اند لوله‌های طویلی از جنس غشاء سلولی ما بین سلولهای سیستم ایمنی و انواع دیگری از سلولها مشاهده کنند. به عقیده آنها این نانولوله‌های غشائی، از روشهای جدید شناخته شده در زمینه ارتباطات بین سلولی می‌باشد.

محققان کالج سلطنتی انگلستان برای اولین
بار اعلام کردند که توانسته‌اند لوله‌های طویلی از جنس غشاء سلولی ما بین
سلولهای سیستم ایمنی و انواع دیگری از سلولها مشاهده کنند. به عقیده آنها
این نانولوله‌های غشائی از روشهای جدید شناخته شده در زمینه ارتباطات بین
سلولی می‌باشد.

با این حال جنبه منفی محتمل این پدیده امکان انتشار ویروسها از طریق این
ارتباطات است. وجود این نانولوله‌های غشائی بین سلولهای ایمنی نوع T تاکنون
ناشناخته بوده است. با استفاده از میکروسکوپ نوری مشخص شد که این سلولها با
همدیگر ارتباط برقرار کرده و تا مدتی با یکدیگر مرتبط باقی می‌مانند. این
لوله‌ها قطری بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نانومتر دارند و گاها تا ۸ برابر شعاع سلولها
طول دارند. به کمک میکروسکوپ الکترونی و فلورسانس این دانشمندان دریافتند
که نانولوله‌های مذکور انتهاهای باز ندارند و در عوض سلولها را از طریق
انشعاباتی در درون لوله‌ها به هم متصل می‌سازند. این انشعابات امکان برقرای
ارتباط بین سلولها از طریق تبادل سیگنال ممکن ساخته‌اند.

انجام تصویربرداری بصورت زنده از ویروسهای HIV دارای فلورسانس نشان داد که
ویروسها در طول این نانولوله‌ها حرکت می‌کنند و از سلولهای آلوده به
سلولهای غیرآلوده منتقل می‌شوند. از این رو بنظر می‌رسد که ویروسهای HIV از
این ارتباطات برای انتشار خود استفاده می‌کنند.

این راه جدید انتقال احتمالا می‌تواند هدف جدیدی برای طراحی داروهای ضد
ایدز باشد. به گفته یکی از محققان، از آنجا که توانایی انتشار ویروس HIV
بین سلولها یکی از ویژگیهای مهمی است که شدت بیماریزایی آن را تعیین می‌کند،
کشف این مکانیسم انتقال ویروس از جهت شناسایی دلایل بیماریزایی آن بسیار
حائز اهمیت است. مطالعه بعدی افراد این تیم تحقیقاتی کشف نحوه تشکیل
نانولوله‌های غشائی است.