برگزاری دوره های آموزشی فناوری نانو در وزارت جهاد کشاورزی

کمیته نانوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به لزوم آموزش و توسعه منابع انسانی در فناوریهای نوین بالاخص فناوری نانو به منظور ظرفیت سازی، برگزاری ۱۵ دوره آموزشی با مضمون کاربرد نانو در بخش کشاورزی را در دستور کار خود دارد


کمیته نانوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به لزوم آموزش و توسعه منابع انسانی در فناوریهای نوین بالاخص نانوتکنولوژی به منظور ظرفیت سازی، برگزاری ۱۵ دوره آموزشی با مضمون کاربرد نانو در بخش کشاورزی را در دستور کار خود دارد که بحمدا… تاکنون ۴ دوره آن در استانهای کرمان، گلستان، هرمزگان و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج با استقبال خوب و در سطح مناسب به شرح ذیل برگزار گردیده است

عنوان دوره: کاربرد نانوتکنولوژی در بخش کشاورزی
محل: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
زمان:  ۲۹ لغایت ۳۰ آبان
مدرسین: دکتر خیام نکویی- دکتر شریف نسب- دکتر آقایی‌پور- دکتر سرافرازی- دکتر افشاری- دکتر امیری‌نیا- آقای بحرینی
سطح فراگیران: معاونین آموزشی مراکز آموزش جهاد کشاورزی سراسر کشور
تعداد شرکت کنندگان: ۲۱ نفر
میانگین نمره ارزشیابی مدرسین: ۰۵/۷۹ میانگین نمره اجرای دوره: ۹۸/۸۵

عنوان دوره: کاربرد نانوتکنولوژی در بخش کشاورزی
محل: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
زمان: ۱۳ تا ۱۴ آذر
مدرسین: دکتر دکتر خیام نکویی- دکتر شریف نسب- دکتر آقایی‌پور- دکتر پور رحیم- دکتر سرافرازی- مهندس حسینی بای
سطح فراگیران: روسای مراکز تحقیقات کشاورزی سراسر کشور
تعداد شرکت کنندگان: ۱۹ نفر
میانگین نمره ارزشیابی مدرسین: ۱۵/۸۵  میانگین نمره اجرای دوره: ۸۵/۸۳

عنوان دوره: کاربرد نانوتکنولوژی در بخش کشاورزی
محل: مرکز آموزش جهاد کشاورزی گرگان
زمان: ۲۱ آذر
مدرسین: دکتر شریف نسب- دکتر پور رحیم- دکتر امیری نیا
سطح فراگیران: کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
تعداد شرکت کنندگان: ۳۹ نفر
میانگین نمره ارزشیابی مدرسین: ۴۶/۸۷  میانگین نمره اجرای دوره: ۹۰/۸۴

عنوان دوره: کاربرد نانوتکنولوژی در بخش کشاورزی
محل: مرکز آموزش جهاد کشاورزی هرمزگان
زمان: ۱۱ تا ۱۲ دی
مدرسین: دکتر خیام نکویی- دکتر شریف نسب- دکتر آقایی‌پور – مهندس حسینی‌بای
سطح فراگیران: روسای مراکز آموزش جهاد کشاورزی سراسر کشور
تعداد شرکت کنندگان: ۴۰ نفر
میانگین نمره ارزشیابی مدرسین: ۹۵/۸۴  میانگین نمره اجرای دوره: ۹۴/۸۲

 
مشخصات دوره های آموزشی کاربرد فناوری نانو در بخش کشاورزی تا پایان سال ۱۳۸۶:

ردیف عنوان دوره محل زمان مدت  ساعت
۱ معاونین آموزشی مراکز آموزش جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج ۲۹ لغایت ۳۰ آبان ۸
۲ روسای مراکز تحقیقات کشاورزی مرکز آموزش جهاد کشاورزی کرمان ۱۳ لغایت ۱۴ آذر ۱۰
۳ کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مرکز آموزش جهاد کشاورزی گرگان ۲۱ آذر ۶
۴ روسای مراکز آموزش جهاد کشاورزی مرکز آموزش جهاد کشاورزی هرمزگان ۱۱ لغایت ۱۲ دی ۹
۵ معاونین پژوهشی مراکز تحقیقاتی استانها مرکز آموزش سمنان ۹ الی ۱۰ بهمن ۱۰
۶ محققین مراکز تحقیقاتی(قسمت ۱) مرکز کلارآباد ۳۰ بهمن لغایت ۱ اسفند ۱۲
۷ محققین مراکز تحقیقاتی(قسمت ۲) مرکز میرزا کوچک خان رشت ۱۴ الی ۱۵ اسفند ۱۲
۸ کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج مرکز آموزش جیرفت ۲۸ دیماه ۶
۹ محققین موسسه تحقیقات خرمای خوزستان مرکز آموزش اهواز ۱۱ بهمن ۶
۱۰ محققین و کارشناسان موسسه تحقیقات فنی و مهندسی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی دیماه
۱۱ محققین و کارشناسان موسسه تحقیقات فنی و مهندسی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی بهمن ماه
۱۲ محققین و کارشناسان موسسه تحقیقات فنی و مهندسی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی اسفند ماه
۱۳ محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات کرمانشاه مرکز آموزش کرمانشاه بهمن ماه ۶
۱۴ مدیران سازمان شیلات ایران مرکز آموزش امام خمینی(ره) بهمن ماه ۶
۱۵ کارشناسان سازمان شیلات ایران مرکز آموزش امام خمینی(ره) اسفند ماه ۶