دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی به همت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و با همکاری سایر مراکز علمی ، تحقیقاتی و صنعتی کشور به منظور گسترش و بسط دانش و تکنولوژی تبدیل گاز طبیعی به مواد با ارزش افزوده بیشتر در تاریخ ۲۵– ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار می گردد.

دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی به همت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
ایران و با همکاری سایر مراکز علمی ، تحقیقاتی و صنعتی کشور به منظور گسترش
و بسط دانش و تکنولوژی تبدیل گاز طبیعی به مواد با ارزش افزوده بیشتر در
تاریخ ۲۵– ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
برگزار می گردد. یکی از محورهای علمی همایش کاربرد نانو تکنولوژی در تبدیل
گاز می باشد.

دبیر خانه دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

تلفن مستقیم دبیر خانه همایش ۴۴۱۹۶۵۰۰
تلفن ۴۴۵۸۰۰۰۰ (۲۰ خط) داخلی ۲۱۵۸ و ۲۳۱۱
دور نگار ۳- ۴۴۵۸۰۰۲۱
تهران – بزرگراه تهران- کرج (خروجی ۱۵) شهرک علم و فناوری و پژوهش، بلوار
پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

سایت اینترنتی:
www.ncngc2008.com

پست الکترونیکی:
ncngc2008@ippi.ac.ir و info@ncngc2008.com