رابطین برتر پنجمین دوره ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

با انجام پنجمین دوره‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نیمه اول سال ۸۶، رابطین برتر شبکه و همچنین کارشناسان برتر، از بین ۳۹ آزمایشگاه عضو، معرفی شدند.

با انجام پنجمین دوره‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو در نیمه اول سال ۸۶، رابطین برتر شبکه
و همچنین کارشناسان برتر، از بین ۳۹ آزمایشگاه عضو، معرفی شدند.

انتخاب این افراد با توجه به میزان رضایت مشتریان آزمایشگاه‌ها،
نحوه‌ی همکاری آنها با شبکه و ارایه خدمات آزمایشگاهی مناسب به
پژوهشگران کشور انجام گرفته است.

افراد برتر انتخاب شده در این دوره عبارتند از:

رابطین برتر:
۱- خانم مهندس صادق حسنی از پژوهشگاه صنعت نفت

۲- آقای مهندس دستمردی از
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۳- آقای مهندس محرمی از مرکز
پژوهش متالورژی رازی
۴- خانم مهندس رضا از سازمان
پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
۵- خانم مهندس میرانی از
پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی
۶- آقای مهندس نادری از مؤسسه
تحقیقات جنگل‌ها و مراتع وزارت جهاد کشاورزی
کارشناسان برتر:
۱- خانم مهندس پسیان، کارشناس دستگاه TEM از دانشگاه فردوسی
مشهد
۲- آقای دکتر حصاری، متخصص
دستگاه TEM از پژوهشگاه مواد و انرژی
۳- آقای مهندس ابوذر سهرابی،
کارشناس دستگاه TEM از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۴- آقای مهندس رضایی، کارشناس
دستگاه SEM از دانشگاه تربیت مدرس
۵- خانم مهندس کرباسی،
کارشناس دستگاه SEM از دانشگاه صنعتی اصفهان
۶- آقای مهندس رحمانی،
کارشناس دستگاه SEM از مرکز پژوهش متالورژی رازی