دارورسانی به کمک ویروسها

شیمیدانهای دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی از کپسول ویروسها برای آزادسازی مولکولها استفاده کرده‌اند که این کار می‌تواند منجر به انتقال هدفمند ترکیبات در بدن شود. این افراد از ویروس موزائیکی شبدر قرمز به عنوان حامل ملکولهای رنگ استفاده کردند.

شیمیدانهای دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی از کپسول ویروسها برای آزادسازی
ملکولها استفاده کرده‌اند که این کار می‌تواند منجر به انتقال هدفمند
ترکیبات در بدن شود. این افراد از ویروس موزائیکی شبدر قرمز به عنوان حامل
ملکولهای رنگ استفاده کردند.

این ویروس، ویروسی گیاهی با یک دیواره سلولی است که از بخشهای متعددی که بر
اثر خودآرایی تشکیل محفظه می‌دهند ساخته شده است. به گفته محققان این
محفظه‌های پروتئینی ساختار محکمی را تشکیل می‌دهند که دارای فضای داخلی
هستند که برای بارگیری ملکولها ایده‌ال می‌باشد. برای بررسی قابلیت بارگیری
و انتقال این محفظه، دانشمندان امکان انتقال رنگ را به درون آن مورد
ارزیابی قرار دادند.

با توجه به اینکه یونهای دوظرفیتی در ساختار ویروس قرار دارند تخلیه محلول
پیرامون ویروس از یونهای کلسیم و منیزیم باعث بروز تغییرات چشمگیر در
ساختار سه بعدی ویروس می‌شود و منجر به ایجاد منافذ و ورود رنگ به فضای
داخلی محفظه می‌شود. افزودن یونها باعث بسته شدن این منافذ می‌گردد و
ملکولهای رنگ درون آن به دام می‌افتند. با کاهش غلظت یونها منافذ مجددا باز
شده و ملکولهای رنگ آزاد می‌شوند.

هدف نهایی این افراد استفاده از این روش برای دارورسانی داخل سلولی و
انتقال هدفمند داروها به سلولهای مدنظر می‌باشد. یعنی به کمک تغییر غلظت
یونها و باز وبسته کردن منافذ، داروها وارد محفظه‌ها شده و بعد از ورود
ویروس به سلول، در جایی که نیاز است آزاد می‌شوند.