ساخت ملکولهای راه رونده

محققان موسسه فناوری کالیفرنیا گزارش کرده اند که توانسته اند مسیرهای خودسامانی ملکولهای DNA را برنامه ریزی کنند و از این رو انواع عملکردهای دینامیکی در سطوح ملکولی را کنترل کنند.

محققان موسسه فناوری کالیفرنیا گزارش کرده اند که توانسته اند مسیرهای خودسامانی
ملکولهای DNA را برنامه ریزی کنند و از این رو انواع عملکردهای دینامیکی در سطوح
ملکولی را کنترل کنند.

به گفته یکی از محققان، این قابلیت برای ساخت چیزی شبیه حافظه DNA کامپیوترها که به
تعداد زیادی از ملکولها که از حالت روشن و خاموش سریعاً تغییر وضعیت می دهند ضروری
است. آنها ساختار ملکولی را ساختند که از قطعات یک و دو رشته ای DNA ساخته شده است
که به یک راه طراحی شده مشابه واکنش نشان داده و آن را بصورت خودکار طی می نماید.

این راه رونده ، گام به گام با اتصال بخش ، فرعی خود به صورت بیوشیمیایی به سنجاق
بعدی مسیر خود به پیش می رود. با اتصال پا و سنجاق به یکدیگر ، سنجاق قبلی از آن
جدا میشود انتهای آزاد بخش مکمل سنجاق دیگر که در محلول بصورت آزادانه حرکت می کند
را جذب می کند این دو به دور هم پیچیده و تشکیل یک زنجیره دوتایی می دهند و باعث
آزاد شدن پای راه رونده برای اتصال و برداشتن گام بعدی می شود.

اگر راه رونده بطور موفقیت آمیزی به انتهای راه برسد هیچگونه ماده ای در ورای خود
بر جای نمی گذارد. با این حال، اگر راه رونده پای خود را اشتباهی بلند کند سفری
خاطره آمیز خواهد داشت چرا که خود را بین دو سنجاق باز شده می یابد و برای همیشه از
یافتن مسیر خود ناتوان خواهد شد.

این افراد در حال جستجو برای یافتن سیستم های ملکولی دینامیک جهت مصارف درمانی ،
زیست حسگرها و … می باشند و به عقیده آن ها ارزیابی مواد خودسامان برای ساخت
ملکولی با ویژگیهای دلخواه ما ضروری است.

نتایج این مطالعه در شماره ۱۷ ژانویه مجله Nature منتشر شده است.