جمع آوری گازها با فناوری نانو

محققان دانشگاه کالگری روش جدیدی را در زمینه جمع آوری و ذخیره سازی گازها در حجم ملکولی ارائه کردند ، که قادر است حجم زیادی از گازها را با دانسیته بالا و بدون استفاده از فشار زیاد گاز جمع آوری کند.

محققان دانشگاه کالگری روش جدیدی را در زمینه جمع آوری و نگهداری گازها در
حجم ملکولی ارائه کردند، که قادر است حجم زیادی از گازها را با دانسیته
بالا، بدون استفاده از فشار زیاد جمع آوری کند.

در این روش،کانال هایی با ساختار کریستالی اورگانو تری سولفات باریم مورد
استفاده قرار گرفته است که با حرارت به شکل محفظه نفوذ ناپذیر تبدیل می
شوند. این فرایند تبدیل، خیلی سریع اتفاق می افتد و می توان این محفظه ها
را با استفاده از آب دوباره باز کرد و گازهای ذخیره شده در آنها را آزاد
کرد.

به گفته پروفسور شیمیزو، این روشی کاملا جدید و قابل کنترل هست و موادی که
در آنها بکار میرود قابل بازیافت می باشند، زیرا در این شیوه هیچ پیوند
شیمیایی پر قدرتی شکسته نمی شود.

محققان قصد دارند تا با مطالعه بر روی سدیم و لیتیم مواد مشابهی به منظور
نگهداری گازهای سبکی مانند هیدروژن و هلیم را تولید کنند .

این مواد(ساخته شده با لیتیم و سدیم) میتوانند در ساخت مخازن سوخت هیدروژنی
و فیلتر گازهای CO2 و SH2 ( که در نتیجه فعالیتهای صنعتی تولید می شوند)
مورد استفاده قرار گیرند .