نانو طیف نگاری فروسرخ

اخیرا ً یک شیمیدان استرالیایی برای نخستین بار توانست طرحی عملی برای طیف نگاری فروسرخ از فصل مشترک‌های جامد – جامد و فیلمهای نازک ارائه دهد. به این ترتیب علاوه بر ثبت طیف فروسرخ تک لایه‌های قرار گرفته روی تعداد وسیعی از مواد پایه فلزی و غیر فلزی با حساسیت فوق العاده بالا، امکان پایش واکنشها و فرایندهای روی داده در این فصل مشترکها نیز امکانپذیر می‌شود.

اخیرا ً یک شیمیدان استرالیایی برای نخستین بار توانست طرحی عملی برای طیف
نگاری فروسرخ از فصل مشترک‌های جامد – جامد و فیلمهای نازک ارائه دهد. به
این ترتیب علاوه بر ثبت طیف فروسرخ تک لایه‌های قرار گرفته روی تعداد وسیعی
از مواد پایه فلزی و غیر فلزی با حساسیت فوق العاده بالا، امکان پایش
واکنشها و فرایندهای روی داده در این فصل مشترکها نیز امکانپذیر می‌شود.

به باور محققان این روش طیف نگاری در آینده کاربردهای متنوعی در رشته‌های
مختلف علم نانو خواهد داشت و می‌توان از آن برای اندازه گیریهای سطحی
فروسرخ هم استفاده نمود. به این ترتیب طیف نگاری فروسرخ ابزاری قدرتمند
برای بررسی پدیده‌های نوین و درک شیمی تک لایه‌های فشرده شده بین دو سطح
جامد و مطالعه ساختار آنها به شمار خواهد آمد.

گفتنی است این گزارش این تحقیق که در نشریه Analytical and Bioanalytical
Chemistry منتشر شده است بعنوان بهترین مقاله سال ۲۰۰۷ انتخاب شده است.