فعالیت‌های ترویج و آموزش عمومی نانو در سال ۱۳۸۶

حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی در آموزش و پرورش کارگروه ترویج و آموزش عمومی به منظور آشناسازی دانش‌آموزان و معلمان با مبانی و کاربردهای فناوری نانو، آیین نامه حمایت از سمینارهای ترویجی و آموزشی در این حوزه را تدوین و اجرای آن را آغاز کرده است.


حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی در آموزش و پرورش
کارگروه ترویج و آموزش عمومی به منظور آشناسازی دانش‌آموزان و معلمان با مبانی و کاربردهای فناوری نانو، آیین نامه حمایت از سمینارهای ترویجی و آموزشی در این حوزه را تدوین و اجرای آن را آغاز کرده است.
مطابق این آیین‌نامه، هر سمیناری که به منظور ترویج فناوری نانو در بین دانش آموزان یا دبیران آموزش و پرورش برگزار شود، از نظر ترکیب سخنرانان، شرکت کنندگان و سطح مباحثی که ارائه می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفته و مبلغی را به عنوان حمایت تشویقی از ستاد دریافت می‌کند.
سمینارهای دانش آموزی در سه سطح زیر دسته بندی می‌شود: سمینار یا همایش دانش‌آموزی کارگاه آموزشی برای دانش‌آموزان سمینار دبیران سقف مبالغ قابل پرداخت (ریال) به این برنامه‌ها مطابق جدول (۱) است:
این آیین نامه از ۱/۷/۱۳۸۶ به اجرا درآمده و تا پایان اسفند ۱۳۸۶ در این راستا ۱۳ سمینار برگزار شده است. از این تعداد، ۱۱ مورد در شهرستان‌ها و دو مورد در تهران بوده است.
نوع رویداد استانی شهرستان مناطق تهران
سمینار یا همایش دانش‌آموزی ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰
سمینار یا همایش دانش‌آموزی ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰
سمینار دبیران ۳۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰

  جدول ۱٫ مبلغ حمایت از سمینارهای دانش‌آموزی (ریال)

 

جدول ۲٫ فهرست سمینارهای دانش‌آموزی برگزار شده در نیمه دوم سال ۸۶
برای دریافت فهرست، روی آن کلیک کنید

حمایت از سمینارهای دانشجویی
علاوه بر کارگاه‌های تخصصی که در کارگروه توسعه منابع انسانی حمایت می‌شوند، سمینارهای ترویجی و آموزشی دانشجویی نیز مورد حمایت ستاد قرار می‌گیرند. مطابق آیین نامه حمایت حمایتی ستاد، هر سمیناری که به منظور ترویج فناوری نانو یا آموزش یکی از زیربخش‌های این فناوری در یکی از دانشگاه‌ها برگزار شود، از نظر ترکیب سخنرانان، تعداد شرکت کنندگان و سرفصل‌های سمینار، مورد ارزیابی قرار گرفته و مبلغی را به عنوان حمایت تشویقی از ستاد دریافت می‌کند. این آیین نامه از ۱/۷/۱۳۸۶ به اجرا درآمده و برنامه‌ریزی برای اجرای ۱۴ سمینار در سه ماهه نخست سال ۱۳۸۷ صورت گرفته است، که ۱۳ مورد از آنها در دانشگاه‌های شهرستان‌ها هستند (جدول ۳). سمینارهای دانشجویی در دو سطح زیر دسته‌بندی می‌شود: • سمینار ترویجی • سمینار تخصصی سقف مبالغ قابل پرداخت (ریال) به این برنامه‌ها مطابق جدول (۴) است:

جدول ۳٫ فهرست سمینارهای دانش‌جویی در بهار ۸۷
برای دریافت فهرست، روی آن کلیک کنید

 
نوع رویداد دانشگاه­های تهران دانشگاه­های شهرستان
سمینار ترویجی ۴۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰
سمینار تخصصی ۳۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

   جدول ۴٫ مبلغ حمایت از سمینارهای دانش‌جویی (ریال) 

حمایت از چاپ مطالب مرتبط با فناوری نانو در نشریات تخصصی
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور ترویج این فناوری در بین صنایع، از کلیه نشریات تخصصی که اقدام به انتشار مطالب فناوری نانو در حوزه‌های صنعتی نمایند، حمایت تشویقی به‌عمل خواهد آورد. مطابق آیین‌نامه حمایتی ستاد، به هر نشریه تخصصی که اقدام به انتشار مطالب مرتبط با فناوری نانو در حوزه‌های صنعتی در قالب‌های مقاله، اخبار، گزارش و غیره نمایند مبلغی مطابق رابطه زیر به عنوان حمایت تشویقی پرداخت می‌شود .
= ۲v*(s+m)حمایت از هر صفحه بر حسب هزار ریال
که در آن:
 m ؛ تعداد مشترک صنعتی (حداکثر ۵ امتیاز)
 S ؛ سابقه انتشار (حداکثر ۵ امتیاز)
 V ؛ میزان اهمیت و ارزش مطلب منتشر شده (حداکثر ۲۰ امتیاز) این آیین نامه از دی ماه ۱۳۸۶ به اجرا درآمده و تا دو سال اعتبار دارد. تا پایان اسفندماه ۱۳۸۶ تعداد ۱۱ نشریه متقاضی استفاده از این حمایت بوده‌اند.