ساخت داروی جدید ضد باکتری مبتنی بر فناوری نانو

جهش های ژنی در باکتری ها اگر چه منجر به بقاء آنها و مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها می شود ولی هر ساله باعث از بین رفتن تعداد زیادی انسان می شوند. با این حال با مطالعه ای که توسط محققین دانشگاه نورت کارولینا صورت گرفته است امید است این باکتری های مقاوم از بین روند.

جهش های ژنی در باکتری ها اگر چه منجر به بقاء آنها و مقاومت در برابر
آنتی بیوتیک ها می شود ولی هر ساله باعث از بین رفتن تعداد زیادی انسان
می شوند. با این حال با مطالعه ای که توسط محققین دانشگاه کارولینای
شمالی صورت گرفته است امید است این باکتری های مقاوم از بین روند.

این محققان چهارچوبهای نانویی از جنس سیلیکا ساخته و نیتریک اکساید را
وارد آن کردند. ملکول نیتریک اکساید ملکول مهمی است که در بدن
پستاندران وجود دارد و بر علیه عفونتها فعالیت میکند . به گفته کی از
محققان، شواهدی مبنی برفعالیت ضدباکتری نیتریک اکساید (NO) وجود دارد
با این حال مشکل اساسی ذخیره و هدایت آن به سمت سلول باکتری است.
مطالعات قبلی در خصوص انتقال این ملکول با مشکل مواجه شده است چراکه
امکان کنترل رهایش آن وجود نداشته و یا هم ساختارهای مورد استفاده برای
بدن سمی بوده اند. با بکارگیری چهارچوب سیلیکا امکان ذخیره NO براحتی
ممکن شده است و رهایش آن نیز قابل کنترل گردیده است.

این محققان از این سیستم علیه باکتری سود وموناس آئروژینوزا که یک
باکتری شایع در عفونتهای مختلف و سوختگی ها است استفاده کردند. با
بکارگیری ذرات سیلیکا مقادیر بیشتری از NO به درون سلول باکتری وارد
میشود و کارآیی نانوذرات را در مقایسه با ذرات کوچک افزایش میدهد ازاین
رو،کل مقدار NO لازم برای از بین بردن باکتری ها بسیار کم می باشد و
این در حالی است که با بکارگیری ذرات بسیار ریز بجای نانو ذرات امکان
تولید محصولات سمی نیز وجود دارد. با آزمایش انجام شده بر روی سلولهای
موش، مشخص گردید که این نانوذرات اثرات سمی بر سلولها ندارند به آسانی
میتوان مقدار و سرعت رهایش NO را با بکارگیری انواع مختلف نانوذرات
سیلیکا کنترل کرد. سرعت رهایش عملکردی است از پیش سازهایی که برای ساخت
نانو ذرات بکار رفته اند و بستگی کامل به نحوه ساخت ساختارهای سیلیکا
دارد. در ادامه تحقیقات، این گروه قرار است که گونه‌های دیگری از
باکتری ها و جذب شدن و تخریب زیستی ذرات مذکور بیشتر مطالعه شوند.