اولین همایش منطقه ای بیوالکتروشیمی

اولین همایش منطقه ای بیوالکتروشیمی، ۲۲ لغایت ۲۴ مهر ۱۳۸۷ توسط مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک در دانشگاه تهران برگزار می شود.

New Page 1

 اولین همایش منطقه ای بیوالکتروشیمی، ۲۲ لغایت ۲۴ مهر ۱۳۸۷ توسط مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک در دانشگاه تهران برگزار می شود.
محورهای برگزاری این همایش عبارت است از:
  • الکتروشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک
  • انتقال الکترون در سیستم های زنده
  • بررسی مدل های غشایی و بیوغشاها
  • حسگرهای زیستی و نانو حسگرها
  • کاربردهای الکتروشیمی در پزشکی و بیوتکنولوژی
  • الکتروشیمی داروها و وبیوملکول ها و نظایر آن سخنرانان مدعو:

4208-1.JPG

  • زمان: ۲۲ لغایت ۲۴ مهر ۱۳۸۷
  • مکان: دانشگاه تهران – مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
  • مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۷
  • سایت همایش: www.ibb.ut.ac.ir/rsb

توضیح: اطلاع رسانی همایش‌های داخلی در سایت ستاد به منزله تایید آنها نبوده و حمایت از همایش‌ها، طبق آیین نامه حمایت‌های تشویقی صورت می‌گیرد.