تولید صنعتی درخت سان ها

روش شیمیایی جدیدی جهت تولید درخت‌سان‌ها در مقادیر کیلوگرمی بوسیله دانشمندان آمریکایی ابداع شده است به ادعای محققان دانشگاه A&M تگزاس، روش جدید با توجه به کارآیی بالای تولید باعث افزایش کاربردهای درخت‌سان‌ها از جمله خواص درمانی و تشخیصی آن ها خواهد گردید.

روش شیمیایی جدیدی جهت تولید درخت سان ها در مقادیر کیلوگرمی
بوسیله دانشمندان آمریکایی ابداع شده است به ادعای محققان
دانشگاه A&M تگزاس، روش جدید با توجه به کارآیی بالای تولید
باعث افزایش کاربردهای درخت‌سان ها از جمله خواص درمانی و
تشخیصی آن ها خواهد گردید.

ساختار نهایی که در طی ۵ مرحله بدست آمد دارای ۱۲ گروه آمینی
در انتهاهای خود است لذا از آن می توان به عنوان کمک کننده
کاتالیزورها، و در دارورسانی و ژن درمانی و یا تهیه مواد جهت
روکشهای جدید استفاده کرد.

کلید روش تولید زیاد این محققان سادگی آن است که عمدتاً بخاطر
کنترل پذیری هسته تریازین آن که حلقه ای شش ضلعی با توالی های
نیتروژن و کربن است میباشد حلقه تریازین بوسیله سه اتم کلرین
دارای عملکرد شدند. جایگزین ساختن اولین اتم کلرین از تریازین
در چند دقیقه و در دمای صفر درجه ممکن است در حالی که جایگزین
ساختن سومین کلر نیازمند ۲۴ ساعت گرم کردن است که یه معنی
امکان تشکیل انتخابی این ساختار با حداقل مراحل است

به گفته یکی از محققان، بسیاری از روشهای سنتز درخت‌سان‌ها را
نیز به همین روش می توان ارتقاء داد و آن ها درصدند که جهت
انجام این کار سعی و تلاش خود را بکار بندند.