اسـتخـدام محقـق پسـا دکتـری در زمینه نانو مواد معدنی

گروه نانو پوششهای دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از گروههای علمی پیشرو در حوزه فناوری نانو، محقق پسادکتری در زمینه سنتز و ارزیابی کلاس جدیدی از نانومواد معدنی استخدام میکند.


گروه نانو پوششهای دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از گروههای علمی پیشرو در حوزه فناوری نانو، محقق پسادکتری در زمینه سنتز و ارزیابی کلاس جدیدی از نانومواد معدنی استخدام میکند. موضوع تحقیقاتی مورد پیشنهاد شامل رشد نانومواد با روشهای نوین، بویژه فرایندهای شیمیائی نظیر رسوب دهی فاز مایع، میباشد.

در این تحقیق، به طور ویژه روشهایی به منظور تولید لایه های نانوساختاری تغییر فاز مورد تحقیق قرار خواهند گرفت.

شرایط پژوهشگر مورد نیاز جهت این پروژه عبارتند از:

• دارا بودن مدرک دکتری در رشته مهندسی و علم مواد یا شیمی و یا مدرک مورد ارتباط

• دارا بودن تجربه در یک یا چند حوزه شامل رشد با روشهای شیمیائی، فرایندهای نانوساختار، آنالیز ریزساختار و بررسی خواص الکتریکی

متقاضیان باید مدارک خود را شامل تقاضای رسمی همراه با آدرس و شماره تلفن تماس، ریز نمرات مدرک دکتری، رزومه، لیست مقالات چاپ شده، توصیه نامه از دو نفر از  استادان دانشگاه محل تحصیل را تا پایان وقت اداری ۳۱/۶/۱۳۸۷ به آدرس زیر ارسال نمایند:

تهران- آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی و علم مواد- دکتر محمدرضا محمدی

قابل ذکر است مدت این دوره یک ساله است که قابل تمدید نیز خواهد بود. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با آقای دکتر محمدی با آدرس پست الکترونیک mohammadi@sharif.edu مکاتبه نمایند.