ساخت نانو ذرات چند کاره جهت درمان سرطان

تاکنون کوششهای زیادی جهت ساخت و توسعه ترکیبات مبتنی برنانوذرات چندکاره صورت گرفته است. محققان موسسه پیشرفته علوم و فناوری کره و دانشگاه ملی سئول نانو ذرات پلی مری ساخته اند که از آنها می توان جهت تصویربرداری و همچنین دارو رسانی استفاده کرد.

تاکنون کوششهای زیادی جهت ساخت و توسعه ترکیبات مبتنی
برنانوذرات چندکاره صورت گرفته است. محققان موسسه پیشرفته علوم
و فناوری کره و دانشگاه ملی سئول نانو ذرات پلی مری ساخته اند
که از آنها می توان جهت تصویربرداری و همچنین دارو رسانی
استفاده کرد.

این ساختار از چهار ترکیب ساخته شده است ۱- پلی لاکتیک
کوگلیکولیک اسید (PLGA) به عنوان ماده زمینه ۲- نانو
کریستالهای Fe3O4 سوپر پارامغناطیس جهت تصویر برداری MRI و یا
دارورسانی مبتنی بر مغناطیس و یا نقاط کوانتومی جهت تصویر
برداریهای نوری. ۳- داروی شیمی درمانی دوکسوربیسین که درون
ماده زمینه قرار گرفت ۴- فولات هدف گیرنده سرطان که از طریق
پلی اتیلن گلیکول به ماده زمینه متصل شده است.

آزمایشات تصویربرداری فلورسانت وMRI بر روی سلولهای سرطانی
درمان نشده دارای گیرنده های بیشمار فولات و سلولهای بدون
فولات صورت گرفت. بهترین نتایج در اثر استفاده از ذرات روکش
شده با فولات بدست آمد. مطالعات فلورسانت نشان دادند نانو ذرات
حاوی نقاط کوانتومی قادر به انتقال داروی شیمی درمانی به درون
سلولهای هدف میباشند مطالعات ورود به سلول نانو ذرات Fe3O4 را
تائید کردند با ایجاد میدان مغناطیسی ورود این ذرات به سلولها
افزایش یافت و مطالعات درون تنی جهت اینکه مشخص شود آیا از
نانو ذرات دارای عملکرد جهت تصویر برداری از حجم تومورها و
دارو رسانی به هدف با کمک میدان مغناطیسی می توان استفاده کرد
در حال طرح ریزی میباشند . نتایج این مطالعه در مجله Advanced
Materials منتشر گردیده است .