موچین اپتوالکترونیکی برای جداسازی نانوسیمها

برای نخستین بار از موچین اپتوالکترونیکی برای جداسازی نانوسیم‌ها بر اساس ترکیب و اندازه آنها استفاده شد. این موچین همچنین قادر است نانوسیمهای فلزی را از نانوسیمهای نیمه‌هادی جدا کرده و حتی برای جابجایی و جهت دادن نانوسیمها به آرایشهای مختلف بکار رود.

برای نخستین بار از موچین اپتوالکترونیکی برای جداسازی
نانوسیم‌ها بر اساس ترکیب و اندازه آنها استفاده شد. این موچین
همچنین قادر است نانوسیمهای فلزی را از نانوسیمهای نیمه‌هادی
جدا کرده و حتی برای جابجایی و جهت دادن نانوسیمها به آرایشهای
مختلف بکار رود. علاوه بر این می‌تواند روش موثری برای تولید
نانوابزارهای آتی با کارآیی‌های بالا باشد.

به طور کلی نانومواد به صورت مخلوط و در اندازه‌ها و شکلهای
مختلف تولید می‌شوند. مثل نانوسیمهای فلزی و نانوسیمهای
نیمه‌هادی. محققان همواره در نظر داشتند که این نانوسیمها را
بر اساس اندازه و ترکیب آنها مرتب کنند زیرا این امر در ساخت و
تولید نانوابزارها بسیار اهمیت دارد. اما کار ساده‌ای نبود.
آقای یانگ از دانشگاه کالیفرنیا برای غلبه بر این چالش موچین
اپتوالکترونیکی را طراحی و معرفی کرده است. این موچین در واقع
توسعه موچینهای نوری فعلی است که می‌تواند مواد و اشیا را در
مقیاس نانومتر دستکاری کند.

موچینهای اپتوالکترونیکی با استفاده از نیروهای تولید شده در
اثر اعمال میدان الکتریکی متناوب خارجی که به پدیده الکتروفورز
معروف است کار می‌کنند.

از آنجایی که این ابزار موفق شد موقعیت و جهت نانوسیمها را در
جهت صحیح تعریف شده مرتب کند، برای بهره‌برداری و مرتب کردن
اجزا در مقیاس نانومتر بر اساس خواص ترکیبی آنها مفید واقع
خواهد شد.