ساخت نانو ماشین جهت از بین بردن سلولهای سرطانی

محققان مرکز نانو ماشین در دانشگاه UCLA نوع جدیدی از نانو ماشین ها را ساخته اند که قادر به دریافت و نگهداری داروهای ضدسرطان در درون منافذ خود و رها سازی آنها در کنار سلولهای سرطانی در پاسخ به نور است.

محققان مرکز نانو ماشین در دانشگاه UCLA نوع جدیدی از نانو
ماشین‌هایی را ساخته اند که قادر به دریافت و نگهداری داروهای
ضدسرطان در درون منافذ خود و رها سازی آنها در کنار سلولهای
سرطانی در پاسخ به نور است.

جهت این منظور محققان از نانو ذرات سیلیکای متخلخل استفاده
کرده و داخل منافذ را با آزوبنزن روکش کردند. آزوبنزن تحت
تاثیر نور به دو حالت مختلف در می آید.

آنها فعالیت این سیستم را با استفاده از انواع سلولهای سرطانی
انسان مانند سلولهای سرطانی کولون و پانکراس مورد بررسی قرار
دادند. نانو ذرات در مجاورت سلولهای سرطانی در خارج از بدن
قرار گرفتند و در تاریکی جذب شدند بعد از تابش نور به ذرات
فعالیت سیستم آغاز شده و محتوای دارویی خود را آزاد کردند.

منافذ ذرات را با انواع ملکولها از جمله رنگ ها و یا داروهای
ضدسرطان می توان پر کرد. درپاسخ به تابش نور، نوعی حرکت جنبشی
بروز کرده و باعث آزاد شدن محتوای منافذ و حمله به سلولهای
سرطانی می شود تصویر برداری میکروسکوپی کانفوکال نشان داد که
فعالیت این مجموعه را می توان با کنترل شدن تابش نور دقیقاً
کنترل کرد.

به گفته یکی از محققان مهمترین نتیجه این کار کنترل دقیق رهایش
دارو است که این کار را با کنترل تابش نور می توان انجام داد.
این سیستم جدید شاید از جمله روش های جدید جهت دارو رسانی
کنترل شده از بیرون در زمان و مکان مشخص جهت انجام نور درمانی
خواهد بود.

نتایج این مطالعه در مجله Small منتشر گردیده است.