رها‌سازی کنترل شده داروها به کمک فیلم چند لایه

رها سازی هدفمند داروها از ابزارهای زیست پزشکی کوچک باعث کاهش دوز مصرفی دارو در بیماران و کاهش تماس کلی بدن با دارو در موقعی که فقط قسمتی خاص از آن مد نظر است می گردد.تحقیقات جدید موسسه فناوری ماساچوست (MIT) و دانشگاه روچستر منجر به ساخت فیلم چند لایه چند جزئی شده است. که داروی خود را به صورت کنترل شده در پاسخ به ایجاد ولتاژ بسیار کم الکتریکی آزاد می سازد.

رها سازی هدفمند داروها از ابزارهای زیست پزشکی کوچک باعث کاهش دوز مصرفی دارو در بیماران و کاهش تماس کلی بدن با دارو در موقعی که فقط قسمتی خاص از آن مد نظر است می‌گردد. نمونه آن داروهای شیمی درمانی است که ممکن است دارای خواص سمی برای بافتهای سالم باشند.
تحقیقات جدید موسسه فناوری ماساچوست (MIT) و دانشگاه روچستر منجر به ساخت فیلم چند لایه چند جزئی شده است. که داروی خود را به صورت کنترل شده در پاسخ به ایجاد ولتاژ بسیار کم الکتریکی آزاد می سازد.
آن‌ها چندین چهار لایه از مواد با بار مثبت و بار منفی بر روی زمینه ای شیشه ای با روکشی از اکسید ایندیوم تین (ITO) ساختند. هر ساختار چهار لایه از پلی اتیلن ایمین خطی با بار مثبت (LPEI) نانو ذرات پروسین بلو (PB) با بار منفی و دکستران سولفاته نشان دار شده با کربن ۱۴ با بار منفی (C-DS) ساخته شده است. پروسین بلو ماده ای غیر سمی است که توسط سازمان دارو و غذای آمریکا تائید شده است و C-DS نمونه دارو می باشد.
رهایش کنترل شده دارو با ناپایدار کردن فیلم با ایجاد عدم توازن در بار ایجاد می گردد. با برداشتن بار منفی از ذره، فیلم از هم پاشیده و در محیط پیرامون حل می شود و داروی خود را آزاد می سازد با استفاده از یک فیلم۳۰ – چهارلایه، محققان رها سازی مقادیری در حد میکروگرم از C-DS با فعال کردن پتانسیل اکسیدان در حد چند دقیقه را ثبت کردند. با برداشتن میدان الکتریکی، پروسین بلو مجدداً بار خود را به دست آورده و فیلم مجدداً پایدار می شود و رها سازی دارو سریعاً متوقف میگردد.
این تیم تحقیقاتی بر روی دارورسانی درون تنی داروهای ضد سرطان متمرکز شده است. نتایج این مطالعه اخیراً در مجله PNAS منتشر شده است.