ایجاد محفظه های کوچک به کمک مواد خود سامان جهت رشد سلولهای بنیادی

گروهی تحقیقاتی در دانشگاه نورث وسترن موفق به ساخت کیسه های کوچکی شده‌اند که سلولهای بنیادی انسان قادر به رشد در درون آن‌ها می‌باشند.

گروهی تحقیقاتی در دانشگاه نورث وسترن موفق به ساخت کیسه‌های کوچکی شده‌اند که سلولهای بنیادی انسان قادر به رشد در درون آن‌ها می‌باشند.
این افراد کار خود را با دو ملکول محلول در آب آغاز کردند و آن ها را با یکدیگر مخلوط ساختند. در ابتدا آن ها انتظار داشتند که دو نمونه مخلوط شوند که بطور غیر منتظره ای آنها در مجاور یکدیگر غشایی جامد تشکیل دادند. این نتیجه یک کشف اعجاب انگیز در نوع خود می‌باشد. یکی از ملکولها مورد استفاده پیتید آمفیفیل (PA) و ماده دیگر زیست پلیمر هیالورونیک اسید است که به وفور در بدن یافت می‌شود. با استفاده ازاین دو ماده این محققان ساختارهای متنوعی ساختند که دو نوع از این کیسه های ایجاد شده که بخش غشایی جامد در بیرون و بخش مایع در داخل دارند مورد بررسی قرار گرفتند. آن‌ها می‌توانند ساختارها را کوچک یا بزرگ ساخته با چنگک برداشته و یا بکشند و حتی از طریق خود سامانی مجدداً ترمیم نمایند. ملکول بزرگ هیالورونیک اسید و ملکول کوچک آمفی فیل از طریق واکنش های سوپرا ملکولی و نه از طریق واکنش های شیمیایی به هم متصل می شوند و معمولاً هم پیوند های کووالانت ایجاد می‌کنند.
بعد از بررسی روند ساخت کیسه‌ها، محققان سلولهای بنیادی را در طی روند خود سامانی وارد این کیسه‌ها کردند آن‌ها دریافتند که سلولها درون این کیسه ها تا ۴ هفته زنده ماندند که به معنی این است که پروتئین بزرگی مانند هورمون رشد توانسته است از غشاء عبور کند و یا سلولهای بنیادی قادر به تمایز بوده‌اند.
به عقیده محققان، انتظار می‌رود که ژن ها، آنتی بادیها و siRNA نیز قادر به عبور ازاین غشاء ها باشند لذا کیسه های مزبور آزمایشگاه زیستی کوچک و قدرتمندی جهت تحقیقات و درمان خواهد بود. به عنوان مثال، جهت ساخت داروهای ضد سرطان، این امکان فراهم خواهد شد که درون کیسه ها واکنش انواع داروها با سلولها مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج این مطالعه در شماره مارس مجله Science منتشر شده است.