استفاده از نانو ذرات دو فوتونی برای تشخیص بهتر سلولهای سرطانی

محققان چندین مرکز تحقیقاتی CNRS فرانسه با مشارکت یکدیگر موفق به ساخت نانوذرات متخلخل شده اند که قادراند در طیف نزدیک مادون قرمز انرژی دو فوتون را جذب کرده و از خود تابشی منتشر سازند که قابل استفاده در تصویربرداری های فلورسانس در پزشکی است.

محققان چندین مرکز تحقیقاتی CNRS فرانسه با مشارکت یکدیگر موفق به ساخت نانو ذرات متخلخل شده اند که قادراند در طیف نزدیک مادون قرمز انرژی دو فوتون را جذب کرده و از خود تابشی منتشر سازند که قابل استفاده در تصویر برداری های فلورسانس در پزشکی است.
این نانو ذرات دو فوتونی امکان تشخیص دقیق تر سلولهای سرطانی و درمان بهتر آن ها در دراز مدت ممکن خواهند ساخت. در حال حاضر تصویر برداری از سلولهای سرطانی مبتنی بر تشعشع فلورسانس عوامل شیمیایی است که انرژی فوتون ها را جذب می کنند. این ملکولها که به فلوروفورها مشهور هستند در اثر تابش اشعه ماوراء بنفش تحریک شده و مرئی می شوند. با این حال تصویر برداری تک فوتونی دارای نقائصی می‌باشد که با انجام تحقیق حاضر این نقائص بر طرف خواهند گردید. آنها توانستند ترکیبات فلور و فور دو فوتونی بسازند که قادرند بطور همزمان دو فوتون را در طیف نزدیک مادون قرمز جذب کنند. در مرحله بعد، این مواد درون نانو ذرات متخلخل قرار گرفتند تا امکان گردش آن ها در محیط بدن فراهم گردد. دلایل انجام این کار هم این بود که بر خلاف اشعه ماوراء بنفش، اشعه مادون قرمز نفوذ بیشتری به درون بافتها داشته و انرژی کمتری دارا می باشد در نتیجه امکان بررسی عمیق تر تومورها با ایجاد تخریب بافتی کمتر ممکن می گردد.
علاوه بر آن، ترکیبات دو فوتونی توانایی تشخیص و درمان دقیق تر تومورها را دارا می باشند. در همین راستا یکی از کارهایی که می توان انجامداد قرار دادن داروهای ضد سرطان علاوه بر ترکیبات فلور و فور در درون نانو ذرات متخلخل سیلیکونی می باشد. مزید بر آن محققان در حال عملکرد دار کردن این نانو ذرات جهت ساخت نشانگرهای جدید که قادر به واکنش با سلولهای سرطانی پستان و دهانه رحم هستند، می باشند. جهت این منظور آن ها بر روی نانو ذرات یک لایه پلیمر آب دوست پلی اتیلن گلیکول (PEG) و اسید فولیک قرار دادند اسید فولیک عاملی جهت شناسایی گیرنده های سلولهای Hela (سرطان گردن رحم) و MCFT (سرطان سینه) میباشد. این کار امکان هدف گیری و تصویر برداری سه بعدی از تورموها را ممکن می سازد.
نتایج این مطالعه در شماره مارس مجله Chemistry of materials منتشر شده است.