معرفی کتاب:نانومواد برای حسگرهای زیستی

این کتاب، ترکیبی از شیمی و علم موادٍ، نانومواد و زیست مولکول‌ها به همراه راه های تشخیص آنها، فیزیک حسگرها و مهندسی دستگاه ها است. این کتاب شامل انواع مهم نانومواد برای کاربردهای حسگری برای مثال نانولوله‌های کربنی، فلورین، مولکول‌های زیستی و فلورسنت، نانومیله، نانوسیم و نانوذرات، دندریمر و سیلیکون‌های نانوساختار است. همچنین مفاهیم حسگری وسیعی در این کتاب شرح داده شده‌است که شامل فلوئورسانس، نوسانگرهای نانوتیرک، آشکارسازی الکتروشیمیایی، برهم کنش‌های آنتی ژن- آنتی بادی و آشکارسازی مغناطیسی می‌شود.

عنوان: Nanomaterials for Biosensors
نویسنده (گان) : Challa S. S. R. Kumar
شماره شابک: ۳۵۲۷۳۱۳۸۸۵
تعداد صفحات: ۴۳۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: Wiley-VCH
 

این کتاب، ترکیبی از شیمی و علم موادٍ،
نانومواد و زیست مولکول‌ها به همراه راه های تشخیص آنها، فیزیک حسگرها و مهندسی
دستگاه ها است. این کتاب شامل انواع مهم نانومواد برای کاربردهای حسگری برای
مثال نانولوله‌های کربنی، فلورین، مولکول‌های زیستی و فلورسنت، نانومیله،
نانوسیم و نانوذرات، دندریمر و سیلیکون‌های نانوساختار است. همچنین مفاهیم
حسگری وسیعی در این کتاب شرح داده شده‌است که شامل فلوئورسانس، نوسانگرهای
نانوتیرک، آشکارسازی الکتروشیمیایی، برهم کنش‌های آنتی ژن- آنتی بادی و
آشکارسازی مغناطیسی می‌شود.
این کتاب برای دانشجویان بین‌رشته‌ای و افرادی که در زمینه نانوعلوم زیستی
تحقیق و مطالعه می‌کنند، پیشنهاد می‌گردد.
فهرست مطالب
• حسگر زیستی با استفاده از ترانزیستورهای اثر میدانی نانولوله کربنی
• حسگر بر پایه نانولوله کربنی
• نانولوله ها، نانوسیم‌ها و نانوتیرک‌ها در توسعه حسگرهای زیستی
• روش‌های آشکارسازی الکتروشیمیایی بر پایه فلورین برای حسگرهای زیستی
• حسگر زیستی نوری بر پایه فلز و نانوبلورهای کلوئیدی نیمه‌هادی
• نانوهیبریدهای زیستی بر پایه نقاط کوانتومی برای آشکارسازی فلورسنت مولکول‌ها
و هدف‌های زیستی سلولی
• آشکارسازی مواد زیستی به وسیله روش الکتروشیمیایی بر پایه نانوحسگر زیستی طلا
• روش‌های آشکارسازی الکتروشیمیایی بر پایه دندریمر
• زیست حسگرهای هماهنگ: سیستم‌های یکپارچه برای آشکارسازی فوق حساس زیست
نشانگرها
• زیست حسگرهای بر پایه پروتئین با استفاده از نانومواد
• نانوحسگرهای زیستی تقلیدی
• زیست حسگرهای بدون واکنشگر بر پایه نانوذرات
• تراشه حاوی آرایه‌ای از حفره‌های پیکو/ نانولیتر برای آنالیز تک سلول، DNA و
پروتئین