پیشرفت درمان سرطان با siRNA به کمک نانو ذرات

قطعات کوچک نوکلئیک اسید که به نام siRNA نامیده میشوند قادر به خاموش کردن تولید پروتئین های خاصی میباشند لذا از آن ها میتوان به عنوان دسته جدیدی از داروهای ضد سرطان نام برد در حقیقت حداقل دو نوع درمان مبتنی بر siRNA که هر دو بوسیله نانو ذرات به تومورها هدایت می شوند در مرحله مطالعات بالینی میباشند.

قطعات کوچک نوکلئیک اسید که به نام siRNA نامیده میشوند قادر
به خاموش کردن تولید پروتئین های خاصی میباشند لذا از آن ها می
توان به عنوان دسته جدیدی از داروهای ضد سرطان نام برد در
حقیقت حداقل دو نوع درمان مبتنی بر siRNA که هر دو بوسیله نانو
ذرات به تومورها هدایت می شوند در مرحله مطالعات بالینی
میباشند.

سه مطالعه جدید نشان دهنده پیشرفت چشمگیر محققان در ساخت درمان
های ضد سرطانی کارآمد مبتنی بر نانوذرات حاوی siRNA می باشد.

در اولین مطالعه محققان موسسه فناوری کالیفرنیا با استفاده از
مدل سازی ریاضی و نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته بر روی موش
های مبتلا به سرطان برای توضیح پاسخ درمانی به نانو ذرات حاوی
siRNA هدغمند و غیر هدفمند استفاده کردند. در این مطالعه
محققان از siRNA برای کاهش تولید ساب یونیت آنزیم ریبوکلئوتید
ردوکتاز که نقش مهمی در رشد تومورهای دارد استفاده کردند.
مطالعات صورت گرفته نشان داد که نانو ذرات هدفمند شده نسبت به
نانو ذرات غیر هدفمند بسیار موثر بودند.

در مطالعه دوم محققان دانشگاه نورث کارولینا نوعی فرمولاسیون
ایپوزومی خود سامان حاوی siRNA ساختند که میتوان آن را با پلی
اتیلن گلیکول روکش کرد. آن ها دریافتند که فعالیت خاموش کننده
ژن در فرمولاسیون هدفمند شده بیشتر از نوع غیر هدفمند است آن
ها دریافتند نانو ذرات هدفمند شده بطور موثری وارد متاستازهای
ریوی گردیدند.

در مطالعه سوم که توسط محققان دانشگاه گفت در بلغارستان صورت
گرفت از نوسان تابش فلورسانس جهت اندازه گیری پایداری
فرمولاسیون های حاوی siRNA استفاده شده به روش مذکور آن ها
دریافتند که حتی لیپوزوم های حاوی siRNA روکش شده با پلی اتیلن
گلیکول محتوای خود را در خون آزاد می سازند.