ابداع روش بسیار حساس شناسایی پروتئین ها به کمک نقاط کوانتومی

محققان دانشگاه واندربیت توانسته اند با استفاده از نانو ذرات روشی سریع و آسان جهت شناسایی پروتئین های دلخواه ابداع کنند. این واکنش یک مرحله ای با اتصال آنتی بادی- نانو ذره به ملکولهای پروتئینی درصورت وجود و تشکیل توده های بزرگ آغاز میگردد.

محققان دانشگاه واندربیت توانسته اند با استفاده از نانو ذرات
روشی سریع و آسان جهت شناسایی پروتئین‌های دلخواه ابداع کنند.
این واکنش یک مرحله ای با اتصال آنتی بادی- نانو ذره به
ملکولهای پروتئینی درصورت وجود و تشکیل توده های بزرگ آغاز
میگردد.

این توده های بزرگ را بصورت منفرد میتوان با روش های فلورسانس
و پراکنش لیزر شناسایی کرد. به گفته یکی از محققان، در مقایسه
با روش های مرسوم شناسایی پروتئین ها ایجاد توده با اتصال به
آنتی‌بادی- نقاط کوانتومی و تشخیص بر اساس میزان جریان در یک
دستگاه میکروفلوئیدیک، دارای حساسیت و سرعت بیشتری است و ارزان
تر میباشد. او افزود ، ما روش تشخیصی آنتی ژن جدیدی بر اساس
پدیده های پایه ای نانو ساخته ایم.

این روش بخاطر استفاده از روش های زیست – عملکرد دار کردن نقاط
کوانتومی و تشخیص مبتنی بر میکروفلوئیدیکس نسبت به روش های
مرسوم دارای مزیت های گسترده ای میباشد.

این روش در فاز مایع و بصورت یک مرحله ای با حداقل زمان
انکوباسیون دارای حساسیت بالا می باشد. در روش حاضر ، محققان
با واکنش استرپتاویدین- آویدین نقاط کوانتومی را به آنتی
بادیهای پلی کلونال متصل کردند. در صورت وجود آنتی ژن های مد
نظر در محلول ها این مجموعه های آنتی بادی – نقاط کوانتومی به
سرعت به ساختارهای کولوئیدی خود سامان با اندازه ای ۲-۱ برابر
بزرگتر از اندازه اولیه تبدیل می شوند. اندازه، ساختار و خواص
فلورسانس این ساختارهای خودسامان برآیندی از غلظت نسبی ملکول
های آنتی ژن و مجموعه های خودسامان است . این ساختارهای
کولوئیدی را به کمک چندین روش از جمله فلوسیتومتری ، پراکنش
نوری فعال و کالتر کانتر می توان شناسایی کرد. اتصال پروتئین
های غیر اختصاصی به نانو ذرات یکی از مشکلات مطرح است در صورتی
که تعداد زیادی پروتئین در نمونه وجود داشته باشند. این مسئله
در واکنش های بین نانو ذرات و مواد بیولوژیک بخوبی شناخته شده
است محققان نشان دادند که این مشکل را می‌توان با مهندس دقیق
سطوح نانو ذرات جهت کاهش واکنش های غیر اختصاصی کاهش داد.

آن ها درصددند که به صورت مجزا دو نوع متفاوت پروتئین را با
حساسیت و دقت بالا شناسایی کنند آن ها در حال حاضر مشغول بررسی
تشخیص همزمان چندین پروتئین در نمونه هایی مخلوط و پیچیده
همچون سرم می باشند.

نتایج این مطالعه در Longmuir منتشر شده است.