استفاده از نانوتوپ‌های پفکی در پیلهای خورشیدی

جمعی از محققانی که در دانشگاه واشنگتن آمریکا فعالیت دارند، با ابداع روشی جدید و استفاده از کره‌های پفکی توانستند بازدهی تبدیل نور به الکتریسیته در پیل‌های خورشیدی را تا دوبرابر افزایش دهند. این در حالی است که نمونه‌های آزمایشگاهی موجود تنها می‌توانند یک دهم نور فرودی را به برق تبدیل کنند که معادل نصف بازدهی پیل‌های خورشیدی سیلیکونی تجاری است.

جمعی از محققانی که در دانشگاه واشنگتن آمریکا فعالیت دارند،
با ابداع روشی جدید و استفاده از کره‌های پفکی توانستند بازدهی
تبدیل نور به الکتریسیته در پیل‌های خورشیدی را تا دوبرابر
افزایش دهند. این در حالی است که نمونه‌های آزمایشگاهی موجود
تنها می‌توانند یک دهم نور فرودی را به برق تبدیل کنند که
معادل نصف بازدهی پیل‌های خورشیدی سیلیکونی تجاری است.

این محققان ابتدا دانه‌های بسیار ریزی از اکسید روی به ابعاد
۱۵ نانومتر تهیه نمودند و از کنار هم قرار دادن آنها توده‌های
بزرگتر رنگ شده ای (با چگالی سطح داخلی هزار فیت مربع در هر
گرم) به ابعاد ۳۰۰ نانومتر ساختند که موجب پراکنده شدن نور نور
فرودی وطی مسافت بیشتری درون پیل خورشیدی می‌شد. در نهایت
بازدهی کل فرآیند از ۴,۲ به ۲,۶ (چیزی بیش از دو برابر روشهای
مرسوم) رسید که بسیار فراتر از حد انتظار بود. در حال حاضر با
توجه به پایداری شیمیایی کمتر اکسید روی دانشمندان سعی دارند
تا این روش را در پیل‌های خورشیدی اکسید تیتانیوم به کار برند
و به این ترتیب بازدهی آنها را به چیزی به مراتب بیش از مقدار
۱۱درصد کنونی افزایش دهند.