استفاده از سیستم تولیدی انرژی سلولی برای موتورهای ملکولی

اخیراً از میتوکندری سلولها برای تامین انرژی موتورهای کوچک در سیستم های میکروفلوئیدیکس استفاده شده است. میتوکندری‌ها اندامک های درون سلولی هستند که با استفاده از گلوکز ماده ATP که ناقل انرژی شیمیایی درون سلولی است می‌سازند.

اخیراً از میتوکندری سلولها برای تامین انرژی موتورهای کوچک در
سیستم‌های میکروفلوئیدیکس استفاده شده است. میتوکندری‌ها
اندامک‌های درون سلولی هستند که با استفاده از گلوکز ماده ATP
که ناقل انرژی شیمیایی درون سلولی است می‌سازند.

اخیراً محققان دانشگاه ادمونتون از میتوکندری برای ساخت ATP
جهت استفاده در موتورهای ملکولی استفاده کرده‌اند . ابزارهای
میکروفلوئیدیکس جهت ارزیابی جریان مایع در ساختارها و
کانالهایی با نظر کمتر از یک میلی‌متر کاربرد دارند و بیشتر
جهت تشخیص‌های از راه دور به‌کار می‌روند. به‌کارگیری موتورها
باعث مخلوط شدن مایعات و نقل و انتقال آنها در درون ابزارها می
گردد. از ATP برای تامین انرژی موتورهای میکروفلوئیدیکس
برمبنای پروتئین کاینزین استفاده شده است. این پروتئین با مصرف
ATP حرکت می‌کند.

در حال حاضر ATP درسیستم های میکروفلوئیدیکس بوسیله آنزیم
پیروات کیناز تولید میشود اما این آنزیم دارای کارایی کمی می
باشد و وجود منبعی بهبود یافته جهت تولید ATP همواره مد نظر
بوده است.

این تیم تحقیقاتی دریافتند که این با استفاده از میتوکندری می
توان نیروی مورد نیاز برای کاینزین درون یک وسیله دو بخشی
تامین کرد. آنها معتقدند که برای موتورهای ملکولی درآینده
مشکلات زیادی بوجود خواهد آمد و این کار گامی به سوی ساخت
سیستم های دارای منبع انرژی گسترده است که مواد تولیدی را
میتوان دوباره به ATP تبدیل کرد.

از طرفی سادگی این سیستم موفقیت آن را در آزمایشگاه‌هایی که در
زمینه میکروفلوئیدیکس تخصص ندارند تضمین کرده است.