ابداع روش کم هزینه تولید نانو الماس‌ها

در تحقیقی که اخیراً توسط شیمیدان‌های تایوان صورت گرفته است امکان تولید ارزان قیمت نانوالماس‌های فلورسانت تا حد ۱۰۰ برابر قیمت کنونی فراهم شده است با ابداع این روش امکان دسترسی بیشتر به این ذرات که در زمینه تصویر برداری‌ها و درمان سرطان کاربرد خواهند داشت میسر گردیده است.

در تحقیقی که اخیراً توسط شیمیدانهای تایوان صورت گرفته است امکان تولید ارزان قیمت نانوالماسهای فلورسانت تا حد ۱۰۰ برابر قیمت کنونی فراهم شده است با ابداع این روش امکان دسترسی بیشتر به این ذرات که در زمینه تصویر برداریها و درمان سرطان کاربرد خواهند داشت میسر گردیده است.
نانو الماس
ها با منفجر شدن دو ماده منفجره بدست میآیند. این مواد منفجره TNT و RDX می باشند که بعد از انفجار دوده حاصل جمعآوری میگردد که این دوده دارای ذرات الماس در حد ۴ نانومتر میباشد اما برای اینکه این ذرات خاصیت فلورسانس پیدا کنند بایستی که در برابر یک تابش پر انرژی الکترونی از یک شتاب دهنده قرار گیرند و سپس تا دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد حرارت داده شوند که یک روند هزینه بر است.
در مقابل محققان تایوانی از یک ماشین ویژه جهت بمباران نانوالماس
ها بوسیله یونهای هلیوم بهره بردند. این کار باعث ایجاد آسیبهایی در ساختار الماسها گردیده که منجر به تابش آن ها در اثر تابش نور لیزر میگردد.
به گفته یکی از محققان، سیستم تابش یونی هلیوم با انرژی متوسط (۴۰
keV) بدون ایجاد هیچ گونه خطری در هر آزمایشگاهی میتوان استفاده کرد. این افراد شروع به فروش محصول جدید خود با قیمتی در حدود ۱۵۰پوند به ازای هر ۱۰ میلیگرم کردهاند که قیمتی در حد یک صدم محصولات قدیمی است.
این محققان معتقدند همانگونه که از ترکیبات فلورسانت و نقاط کوانتومی در درخشان کردن تومورها استفاده می
شود از نانوالماس ها نیز به همراه داروها و یا آنتی بادی های ضد سرطان میتوان بهره جست نانوالماسهای مبتنی بر کربن دارای ویژگیهایی هستند که استفاده از آنها در مطالعات زیستی را مناسب می سازد. این نکته که آنها محلول در آب هستند و سازگاری زیستی بسیار خوبی دارا میباشند باعث میشود که خاصیت التهاب زایی بسیار کمی در بدن داشته باشند.
با این حال مطالعاتی در خصوص ارزیابی دقیق سمیت این ترکیبات و زمان پاک شدن آنها از بدن بایستی صورت گیرد تا بتوان از آنها در مطالعات بالینی استفاده کرد.