ساخت نانوآنتن‌هایی برای نشرهدایت شده نور

جمعی از محققان اسپانیایی برای نخستین بار و با ساخت آنتنی که در محدوده اپتیکی کار می‌کند، موفق به جهت دهی مجدد نور مرئی شدند. این محققان امیدوارند کاربرد این آنتن‌ها به ساخت حسگرهای زیستی کارآمدتر و ساده تر منجر شده و بتوان بر این مبنا چشمه‌هایی تک فوتونی برای ابزارهای ارتباطی کوانتومی ایجاد نمود.

آنتن‌های اپتیکی قابلیت منحصر به فردی در کنترل نور در مقیاس
نانو دارند و به کمک آنها می‌توان نور را به طور موضعی تقویت
نموده و مجدداً جهت داد. این آنتن‌ها ابزار عمده و اصلی توسعه
نانوفوتونیک به شمار می‌آیند. آنتن‌های اپتیکی مدهای
پلاسمونیکی دارند و این مدها را می‌توان طوری تنظیم نمود که
نسبت به گذارهای الکترونیکی در مولکولهای مجاور حالت تشدید
پیدا کنند. زاویه نشر نور به مد و طرح آنتن بستگی دارد. با
انتخاب نوع مناسب آنتن و جهت درست برای آن، می‌توان نور را در
هرجهت دلخواهی هدایت نمود.

جمعی از محققان اسپانیایی برای نخستین بار و با ساخت آنتنی که
در محدوده اپتیکی کار می‌کند، موفق به جهت دهی مجدد نور مرئی
شدند. این محققان امیدوارند کاربرد این آنتن‌ها به ساخت
حسگرهای زیستی کارآمدتر و ساده‌تر منجر شده و بتوان بر این
مبنا چشمه‌هایی تک فوتونی برای ابزارهای ارتباطی کوانتومی
ایجاد نمود.

آنها یک آنتن اپتیکی ساده (از جنس آلومینیوم و ضخامت تنها ۸۰
نانومتر) را نزدیک یک مولکول فلورسنت نشردهنده نور قرار داده و
دریافتند که با تغییر جفت شدگی نسبت به آنتن، نشرنور این
مولکول را می‌توان مجدداً در یک زاویه ۹۰ درجه کامل جهت دهی
نمود. در اشکال پیچیده تر از این آنتن‌ها امکان کنترل نور در
فواصل بیشتر هم امکانپذیر خواهد بود اما ایجاد چنین ساختارهای
نانومقیاسی هنوز امکانپذیر نشده است.